הצלחה בתביעה ייצוגית – פיצוי בסך 437,500 ₪
post image

לקוח המשרד, אשר, בין היתר, חויב שלא כדין בגין משקל אריזות מצד רשת קליית יבגי, הגיש באמצעות משרדנו בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד הרשת.

בתביעה הייצוגית נטען, בתמצית, כי הרשת מחייבת את הצרכנים הרוכשים ממנה מוצרים שקילים, לשלם גם בגין משקל האריזה או חלק ממנה, וכי בעת שקילת המוצר לשם חישוב מחירו, שוקלת הרשת את המוצר הנמכר יחד עם האריזה, ומחייבת את הצרכנים – שלא כדין – לשלם גם על משקל האריזה על פי תעריף המוצר עצמו.

כך, משלם הצרכן, ללא ידיעתו והסכמתו, עבור קופסאות פלסטיק (בגדלים שונים) ו/או אריזות שונות כאילו היו חלק מן המוצר הנרכש עצמו.

לצורך המחשת העניין נביא כדוגמה מקרה בו צרכן רוכש מוצר אשר מחירו לקילו עומד על 50 ש"ח, ואריזת המוצר שוקלת 100 גר'. במקרה מעין זה עשוי הצרכן להיות מחויב בסך 5 ש"ח רק עבור האריזה עצמה.

בתביעה הייצוגית נטען כי התנהלות הרשת מנוגדת לדין, ומהווה הפרה של הוראות דין רבות, ובכלל זאת הפרת סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן, השתמ"א-1981; הטעיה צרכנית בניגוד לסעיף 2 לחוק הגנת הצרכן; עשיית עושר ולא במשפט; הפרת סעיף 20(ב) לחוק המכר, התשכ"ח-1968; הפרות חוזיות; והפרת חובה חקוקה.

הסעדים העיקריים שנתבקשו הם (1) פיצוי חברי הקבוצה בגין נזקיהם; (2) צו עשה וצו מניעה המורה לרשת לחדול מהפעולות הבלתי חוקיות ולקיים את הוראות הדין כאמור לעיל, ובכלל זאת להפחית את משקל האריזות ו/או לתמחר אותן בהתאם לדין. (3) לחילופין להורות על כל סעד צודק וראוי; (4) וכן לקבוע גמול למבקשים ושכ"ט לבא כוחם.

במהלך ניהול התיק המשפטי, הגיעו הצדדים להסכמה והושג הסכם בפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום 2.1.2023 על-ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב.

קישור לפסק הדין: https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-22-01-40308-451.htm

תביעה ייצוגית – עיקרי פסק הדין 

במסגרת הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין הוסכם כי הקבוצה הרלוונטית תוגדר כך שתכלול את "כל מי שרכש מכלל סניפי רשת "קליית יבגי" בתקופה הרלוונטית, מוצרים לפי משקל וחויב לשלם בגין משקל האריזה כנגזרת ממחיר המוצר עצמו".

במסגרת הסדר הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין נקבע כי הרשת מתחייבות להפחית את משקלי האריזות ממשקלם הכולל של המוצרים, בהתאם להוראות הממונה על הגנת הצרכן בדבר מוצרים שקילים הנמכרים בתפזורת (הנחיה מיום 25.12.2012).

במסגרת הסדר הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין נקבע כי הרשת מתחייבת להקפיד בעתיד לקיים את דרכי הפעולה עליהן הצהירו בהסדר פשרה זה, בכל הנוגע לקיזוז משקל האריזה ממשקל המוצרים הנמכרים אצלן, ובכלל זאת, לקיים הדרכות לעובדים בעניינים אלה ולרענן נהלים.

במסגרת הסדר הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין נקבע כי הרשת תעניק הנחה בת 5% לכל צרכן הרוכש מוצרים שקילים, וזאת עד להשלמת מלוא ההטבה הכספית בסך של 437,500 ₪ ("סכום הפיצוי").

 החובה לקזז משקל אריזה והאיסור לגבות עבור אריזה מחיר שנגזר ממחיר המוצר הנרכש

סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 קובע כי:
"לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה – העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה (להלן – הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה:
(1) הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות;
(2) המידה, המשקל, הצורה והמרכיבים של נכס;

סעיף 17ב לחוק הגנת הצרכן קובע, בין היתר, כי:
(א) עוסק המציע, המציג או המוכר טובין לצרכן יציג על גביהם או על גבי אריזתם את מחירם הכולל.
(ב)  הצגת המחיר כאמור בסעיף קטן (א) תהיה –
       (1)   של המחיר הכולל בלבד, ורק במטבע ישראלי;
       (2)   במקום הנראה לעין, בספרות ברורות וקריאות

המחיר הכולל מוגדר בס' 17א לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
"בפרק זה, "המחיר הכולל" – מחיר הכולל את סך כל התשלומים בעבור נכס או שירות ואת סך כל המסים החלים עליהם או על מכירתם והנגבים על ידי עוסק, לרבות –
(1)  מס ערך מוסף, אגרות או תשלומי חובה;
(2)  כל תשלום אחר הנלווה לרכישת אותו נכס או שירות, בלי שניתנת לצרכן אפשרות מעשית לוותר עליו במסגרת העסקה".

ביום 25.12.2012 הוציא הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הנחיות באשר ל"מוצר הנארז בבית העסק". במסגרת ההנחיות נקבע, בין היתר: 
1. בעת מכירת מוצר הנארז בבית העסק, על העוסק מוטלת חובה להניח אריזה, לאפס את המשקל ורק אז להניח את המוצר.
2. אם העוסק מעוניין לגבות תשלום עבור האריזה עליו להציג בפני הצרכן את מחירה (על האריזה עצמה או בשלט בסמוך למקום מסירת המוצר).
3. מחיר האריזה יהיה קבוע מראש ולא כנגזרת ממחיר המוצר הנרכש.

בתי המשפט פסקו, לא פעם וגם לא פעמיים, כי חל איסור לחשב את מחירי דברי המאכל הארוזים, על פי המשקל הכולל גם את האריזות, במכפלת המחיר ליחידת משקל של דבר המאכל. כן נקבע כי גם העמדת שלטים בנוסחים כאלה ואחרים המודיעים לצרכן על חיוב משקל האריזה – אינה מועילה ויש בכך להטעות את הציבור.

ראה, למשל: ת"צ 44841-08-16 צור נ' א.מ. יוסף תבל מרכז אירועים בע"מ (החלטה מיום 12.05.2020); ת"צ 138-07-17 נחלה נ' סטופ מרקט בע"מ (החלטה מיום 05.07.2018); עש"א 49962-11-18 מאפיית נחמה בע"מ נ' הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן (נבו 28.07.2019); ת"צ 16256-09-19 ברק נ' ניצת הדובדבן כנפי נשרים בע"מ (נבו 28.06.2022); ת"צ 16949-09-19 מורן רוחם נ' ברכה את כהן בע"מ (נבו 31.05.2022)].

עורך דין תביעה ייצוגית

למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בניהול תביעות ייצוגיות. המשרד לוקח חלק בתיקים גדולים ומורכבים, בהיקפים גדולים, לעיתים בסכומים של מאות מיליוני ש"ח.

המשרד מטפל בתביעות ייצוגיות במגוון רחב של תחומים, ובכלל כך: דיני הגנת הצרכן; חיובים כספיים שלא כדין; דיני פרטיות; חוק הספאם; מפגעים וזיהומים סביבתיים; סימון מוצרים; וכיו"ב.

עו"ד בן-דוד טיפל בהצלחה רבה בתביעות ייצוגיות רבות אשר השיבו לציבור הצרכנים במדינת ישראל מיליוני ש"ח והובילו לתיקון ושיפור נהלים לטובת כלל הציבור הישראלי.

*הסקירה המובאת לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.