רישיון לאחזקה ושימוש בקנביס רפואי
post image
קנביס רפואי – רקע כללי

במדינת ישראל קיימים חולים רבים אשר נמצאו מתאימים לקבלת טיפול רפואי באמצעות קנביס רפואי. כיום, נראה כי אין חולק על חשיבות הטיפול, במקרים המתאימים, באמצעות קנביס רפואי. עם זאת, במקרים לא מבוטלים מוצאים עצמם חולים רבים ללא רישיון מתאים, תוך המתנה ארוכה לחידוש רישיונם או אי קבלת החלטה בבקשתם.

תובא להלן סקירה שמטרתה להנגיש מידע אודות חשיבות הטיפול בקנביס רפואי ועניינים נוספים אשר ראוי ליתן עליהם את הדעת לאורך התנהלות מול היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות (להלן: יק"ר).

נהלי יק"ר משתנים באופן תדיר ואין בסקירה להלן כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.

למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון בטיפול בעניינים משפטיים אל מול היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות (יק"ר). המשרד מייצג ומלווה את לקוחותיו אל מול יק"ר, תוך מתן ייעוץ וליווי משפטי מתאים.


חשיבות הטיפול, במקרים המתאימים, באמצעות קנביס רפואי

אין חולק על חשיבות הטיפול, מקרים המתאימים, בקנביס רפואי. גם משרד הבריאות "מכיר בכך שסם הקנאביס, במקרים המתאימים, מקל על חולים באופן משמעותי ומהווה פתרון טוב יותר מאשר תרופות הקיימות בשוק להן השפעות שליליות ותופעות לוואי רבות" [בג"ץ 4036/10 תיקון עולם בע"מ נ' משרד הבריאות (החלטה מיום 28.10.2010)].

בעניין תיקון עולם הנ"ל גם ציין בית המשפט כי: "לצמח הקנאביס יתרונות בהקלה על סבלם של חולים במחלות קשות".

חשיבות הטיפול בקנביס רפואי מובאת אף באתר משרד הבריאות, שם מצוין כי: "קיימות עדויות לכך שקנביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם".

צא ולמד: משרד הבריאות מכיר בחשיבות הטיפול בקנביס רפואי, במקרים המתאימים, ומכיר בעובדה כי שימוש בקנביס רפואי, מקל על סבלם של חולים אלה.

חולים רבים הוכרו כמתאימים לקבל טיפול בקנביס רפואי לאור מצבם הרפואי, בין אם מדובר על נזקים נפשיים או פיזיים. ההתאמה לקבלת טיפול באמצעות קנביס רפואי נעשית על-ידי מנכ"ל משרד הבריאות או רופא אשר הוסמך על ידו בכתב להעניק רישיונות לשימוש בקנביס רפואי למטרות רפואיות.


נהלי משרד הבריאות בעניין מתן רישיונות לשימוש בקנביס

מתן רישיונות לשימוש בקנאביס למטרות רפואיות מוסדר כיום בנוהל 106 של משרד הבריאות "רישיונות לשימוש בקנביס" ("נוהל 106"). יובאו להלן מספר סעיפים מתוך נוהל 106. את הנוסח המלא ניתן למצוא ברשת האינטרנט.

לפי סעיף 3.2 לנוהל 106, ההתוויות הרפואיות המוכרות כיום על-ידי יק"ר הן בתחום האונקולוגיה; בתחום הגסטרואנטרולוגיה; בתחום הכאב; בתחום המחלות הזיהומיות; בתחום הנוירולוגיה; בתחום הטיפול הפליאטיבי; בתחום הפסיכיאטריה, בתחום הפרעות התנהגות הקשורות להפרעה בספקטרום האוטיסטי; ובתחום הפרעות התנהגות הקשורות לדמנציה.

סעיף 3.3 לנוהל 106 מסדיר "מקרים חריגים" לאלו שמחלתם או מצבם אינם בין רשימת ההתוויות הקבועה בסעיף 3.2 לנוהל, וקובע את הכללים והפרוצדורה במקרים אלו. סעיף 3.4 לנוהל 106 קובע את הטיפול בקנביס ואת המעקב והדיווח מצד הרפוא המטפל.

סעיף 3.6 לנוהל 106 קובע את דרכי הגשת הבקשה למנהל לקבלת רישיון לשימוש בקנביס או לחידושו או בקשות לשינויים. סעיף 3.7 לנוהל מסדיר את אפשרות הגשת בקשה לדיון חוזר וערר על החלטות מנהל.


עורך דין קנביס רפואי 

היחידה לקנביס רפואי (יק"ר), כגוף מינהלי, כפופה לביקורת שיפוטית. ריבוי החולים והעומס הרב על משרד הבריאות, כמו גם מחסור בכוח אדם, מובילים לכך כי עתירות רבות מוגשות לבתי המשפט בענייני אחזקה ושימוש בקנביס רפואי; חידוש רישיון וכיו"ב.

למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון בטיפול בעניינים משפטיים אל מול היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות (יק"ר). המשרד מייצג ומלווה את לקוחותיו אל מול יק"ר, תוך מתן ייעוץ וליווי משפטי מתאים.

כך, בעתירה מינהלית נגד משרד הבריאות – היחידה לקנביס רפואי (יק"ר), אשר טופלה על-ידי משרדנו, התבקש בית המשפט, בין היתר, להורות ליק"ר ליתן החלטה בבקשת העותר לחידוש רישיונו לטיפול בקנביס רפואי – בקשה אשר התקבלה אצל כ-120 ימים (74 ימי עסקים) עד למועד הגשת העתירה. בעקבות הגשת העתירה, קיבלה יק"ר את בקשת העותר והנפיקה את הרישיון המבוקש.

כך, בעתירה מינהלית אחרת נגד משרד הבריאות – היחידה לקנביס רפואי (יק"ר), אשר טופלה על-ידי משרדנו, התבקש בית המשפט, בין היתר, להורות ליק"ר ליתן החלטה בבקשת העותר להחלפת ספק, אשר טרם התקבלה במשך כ-5 חודשים, ובניגוד לנהלי יק"ר. יחד עם הגשת העתירה, הוגשה בקשה דחופה למתן צו עשה. בעקבות הגשת העתירה קיבלה יק"ר את הבקשה.

כך, לקוח המשרד אשר סורבה בקשתו לשימוש ואחזקה בקנביס רפואי לצרכים רפואיים, הגיש באמצעות משרדנו בקשה דחופה ליק"ר לשנות את ההחלטה. לבקשה צורפה המלצת רופא מטפל של הלקוח וכן חוות דעת פסיכיאטרית התומכת בטענותיו. לאחר דין ודברים דחתה יק"ר את הבקשה וטענה כי אין די טעמים המצדיקים את קבלת הבקשה, ותוך שהיא מאפשרת הגשת עמדה משלימה מטעם מומחה הלקוח. על החלטת יק"ר הגיש משרדנו בקשה לדיון חוזר, יחד עם חוות דעת משלימה התומכת בטענות המבקש לאישור טיפול רפואי באמצעות קנביס רפואי. גם הבקשה לדיון חוזר נדחתה על-ידי יק"ר, ועל כך הגיש משרדנו ערר טרם הגשת עתירה מינהלית. לשמחתנו, בשלב זה, קיבל משרד הבריאות את הבקשה והעניק ללקוח רישיון לשימוש ואחזקה בקנביס רפואי.

* הסקירה המובאית לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.