הצלחה בערר על החלטת משרד הבריאות (יק"ר)
post image

לקוח המשרד אשר סורבה בקשתו לקבלת רישיון לשימוש ואחזקה בקנביס רפואי לצרכים רפואיים, הגיש באמצעות משרדנו בקשה דחופה למשרד הבריאות, היחידה לקנביס רפואי (יק"ר), לשנות את ההחלטה. לבקשה צורפה המלצת רופא מטפל של הלקוח וכן חוות דעת פסיכיאטרית התומכת בטענותיו.

לאחר דין ודברים דחתה יק"ר את הבקשה וטענה כי אין די טעמים המצדיקים את קבלת הבקשה, ותוך שהיא מאפשרת הגשת עמדה משלימה מטעם מומחה הלקוח. על החלטת יק"ר הגיש משרדנו בקשה לדיון חוזר, בהתאם לנוהל 106 של משרד הבריאות, יחד עם חוות דעת משלימה התומכת בטענות המבקש לאישור טיפול רפואי באמצעות קנביס רפואי.

גם הבקשה לדיון חוזר נדחתה על-ידי יק"ר, ועל כך הגיש משרדנו ערר למשרד הבריאות טרם הגשת עתירה מינהלית לבית המשפט המוסמך. לשמחתנו, בשלב זה, קיבל משרד הבריאות את הבקשה והעניק ללקוח רישיון לשימוש ואחזקה בקנביס רפואי.

תובא להלן סקירה קצרה אשר מטרתה הנגשת מידע אודות חשיבות הטיפול בקנביס רפואי ונהלי היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות (יק"ר). נהלי יק"ר משתנים באופן תדיר, ואין בסקירה להלן כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.

למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון בטיפול בעניינים משפטיים אל מול היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות (יק"ר). המשרד מייצג ומלווה את לקוחותיו אל מול יק"ר בדיון חוזרים, עררים וכן בעתירות מינהליות על החלטות יק"ר, תוך מתן ייעוץ וליווי משפטי מתאים.

חשיבות הטיפול בקנביס רפואי

היום, נראה שכבר אין חולק על חשיבות הטיפול, מקרים המתאימים, באמצעות קנביס רפואי. בית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ) קבע שגם משרד הבריאות "מכיר בכך שסם הקנאביס, במקרים המתאימים, מקל על חולים באופן משמעותי ומהווה פתרון טוב יותר מאשר תרופות הקיימות בשוק להן השפעות שליליות ותופעות לוואי רבות" [בג"ץ 4036/10 תיקון עולם בע"מ נ' משרד הבריאות (החלטה מיום 28.10.2010)].

בעניין תיקון עולם הנ"ל גם ציין בג"ץ כי: "לצמח הקנאביס יתרונות בהקלה על סבלם של חולים במחלות קשות". חולים רבים הוכרו כמתאימים לקבל טיפול בקנביס רפואי לאור מצבם הרפואי, בין אם מדובר על נזקים נפשיים או פיזיים.

בדיקת התאמת טיפול באמצעות קנביס רפואי נעשית בהתאם להמלצות גורמים רפואיים, ונבדקת בהתאם לנהלי יק"ר, ובכלל כך נוהל 106 אשר עוסק במתן רישיונות לשימוש בקנביס רפואי.

נוהל 106 ודרכי השגה על החלטת מנהל

נוהל 106 של משרד הבריאות מסדיר את תחום מתן הרישיונות לשימוש בקנאביס ("נוהל 106"). הנוהל ארוך ומקיף ואין ברשימה להלן כדי לכסות את כלל התחומים והנושאים בהם הנוהל עוסק.

נוהל 106 מגדיר כי מי שמוסמך לתת רישיונות לקנביס רפואי הוא "המנהל" – מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוסמך על-ידו.

גם לאחר שהוגשה בקשה למתן רישיון לקנביס רפואי, וככל והחולה אכן עומד בהתוויות הקבועות בנוהל, קיימים מקרים בהם נדחות בקשות של חולים שונים. סעיף 3.7 לנוהל מסדיר את אפשרות הגשת בקשה לדיון חוזר וערר על החלטות מנהל.

בשאלות שברפואה בלבד ולאחר מיצוי הדיון בפני המנהל (בדרג ראשון – בין מנהל הפועל ביק"ר ובין מנהל, רופא מומחה שעבר הכשרה והוסמך לתת רישיונות במקום עבודתו הציבורי), רשאי מטופל או רופא מטפל להגיש בכתב בקשה לדיון חוזר בדרג שני ביק"ר.

הבקשה ליק"ר תכלול פירוט מהרופא המטפל של הנימוקים מדוע לדעתו טעה ה"מנהל" בהחלטתו ובצירוף תיעוד רפואי/ מקצועי המגבים את טענותיו. הבקשה תוגש בצירוף טופס בקשה לדיון חוזר על החלטת "מנהל". דיון חוזר בדרג שני ביק"ר יכלול בחינה על ידי הרופא היועץ הראשי של היק"ר יחד עם מומחה נוסף אחד לפחות.

בשאלות שברפואה בלבד ורק לאחר מיצוי הדיון החוזר, רשאי הרופא המטפל להגיש בכתב ערר על ההחלטה לוועדת ערר. כתב הערעור יוגש בצירוף טופס בקשה לערר על החלטת "מנהל", ויכלול פירוט מהרופא המטפל של הנימוקים מדוע לדעתו טעה ה"מנהל" בהחלטתו בדיון החוזר, בצירוף תיעוד רפואי/ מקצועי המגבים את טענותיו.

הנוהל כולל תנאים נוספים, יש לקרוא אותו בעיון טרם עשיית פעולה, ומומלץ להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום.

עורך דין קנביס רפואי

לעו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בייצוג וטיפול בתחום הקנביס הרפואי. המשרד מייעץ, מלווה ומייצג את לקוחותיו אל מול היחידה לקנביס רפואי (יק"ר). תוך מתן ייעוץ וליווי משפטי מתאים.

הסקירה שהובאה לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.