הצלחה בהליך משפטי כנגד חברת כרטיסי אשראי לישראל
post image

הצלחה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד חברת כרטיסי אשראי לישראל (ויזה כאל). בין הצדדים הושגה הסכמה לפיה ויזה כאל תעדכן את נהליה על מנת למנוע גבייה שלא כדין מכרטיסי אשראי מצד חברות שונות וכן תפצה את לקוחת המשרד, תבצע תרומה כספית, ותישא בהוצאות משפט ושכר טרחת עוה"ד.

במסגרת ההליך המשפטי, אשר נידון בבית המשפט המחוזי בחיפה במסגרת ת"צ 8007-07-19, משרד עו"ד יוסף בן-דוד, יחד עם משרד עוה"ד אורי אמיתי, מייצג לקוחות שונים (הן פרטיים והן עסקיים) אשר נפלו קורבן ל"עוקץ" שיטתי.

במסגרת העוקץ השיטתי, חברות שונות עשו שימוש שלא כדין בפרטי האשראי שמסרו להם הלקוחות במהלך העסקים הרגיל, וחייבו אותם בסכומים שהגיעו כדי מאות ש"ח בחודש – וזאת ללא הסכמת הלקוחות, באופן ערמומי, ובתמורה לשום דבר ולא כלום.

נפגעים שונים הגישו באמצעות משרדנו בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד אותן חברות אשר עשו שימוש שלא כדין בפרטי האשראי שלהם, והן כנגד שתי חברות אשראי, אשר אחת מהן היא חברת ויזה כאל.

הטענות כנגד חברות האשראי הן, בין היתר, כי הן התעלמו מתלונות הלקוחות ומתמרורי האזהרה שעמדו לנגד עיניהן, ואפשרו חלק מהעוולות המיוחסות לאותן חברות.

במסגרת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית התבקש בית המשפט, בין היתר, לחייב את חברות האשראי לקבוע נהלים הולמים, ככל שאינם בנמצא, בהתאם לחובותיהן על-פי דין, כפי שיפורטו, שמטרתם למנוע ולכל הפחות לצמצם באופן משמעותי מקרים דומים בעתיד.

ההליך המשפטי נשא פרי וביום 16.3.2021 ניתן פסק דין המאשר הסכם אליו הגיעו הצדדים. במסגרת ההסדר, ויזה כאל תיטול על עצמה התחייבויות לטובת הציבור וחברי הקבוצה הנטענת, ובין היתר, תעדכן את נהליה, תישא בפיצוי לקוחת המשרד, תבצע תרומה כספית לקרן לניהול תובענות ייצוגיות, ותישא בהוצאות משפט ושכר טרחת עוה"ד, והכל בסך כולל של 95,300 ₪.


במסגרת ההסכם אשר קיבל תוקף של פסק דין, ויזה כאל התחייבה לעדכן את נהליה באופן הבא:

בכל מקום בו תאתר ויזה כאל פעילות חריגה שתעלה חשד להונאת לקוחות, היא מתחייבת לא להסתפק בבחינת הפעילות של אותו בית עסק בו התגלה החשד אלא היא תבדוק גם:

1) האם לבעל השליטה באותו בית עסק יש בית עסק נוסף המקבל שירותי סליקה מויזה כאל;
2) האם בעל השליטה באותו בית עסק הוא גם בעל שליטה בבית עסק נוסף המקבל שירותי סליקה מויזה כאל;
3) האם בית העסק שולט בבתי עסק נוספים המקבלים שירותי סליקה מויזה כאל;
4) ויזה כאל תבדוק האם בידיה מידע לפיו למנהל באותו בית עסק חשוד, יש בית עסק נוסף המקבל שירותי סליקה מויזה כאל;
5) ויזה כאל תבדוק האם בידיה מידע לפיו מנהל באותו בית עסק חשוד, הוא גם מנהל בבית עסק נוסף המקבל שירותי סליקה מויזה כאל;

ככל שהתשובה לאילו מאלה תהיה חיובית, התחייבה ויזה כאל לבצע בדיקה מעמיקה של פעילות בתי העסק הנוספים על מנת להסיר כל חשש כי גם באלה מתבצעת פעילות בלתי תקינה.

ויזה כאל גם התחייבה לערוך בדיקות מקדימות בטרם אספקת שירותי סליקה בין היתר בשים לב לאמור, היינו – לוודא האם גופים קשורים לרבות נושאי משרה או מנהלים במבקש שירותי הסליקה ביצעו בעבר התנהלות בלתי תקינה כמתואר, וככל שכך – להימנע ממתן שירותי סליקה.

בנוסף התחייבה ויזה כאל, כי בכל מקום בו תאתר פעילות חריגה שתעלה חשד להונאת לקוחות, היא מתחייבת לפעול כך:

א. להתחיל את הליך הבדיקה מול בית העסק בתוך 7 ימי עסקים;
ב. במקרה בו בית העסק לא יגיב לטענות אותן תציג בפניו כאל, תפעל כאל לסיים את ההתקשרות עם אותו בית עסק בכפוף להוראות סעיף 6(ב) לחוק שירותי תשלום התשע"ט-2019;
ג. במקרה בו בית עסק יגיב לטענות שכאל תעלה בפניו, מתחייבת כאל לסיים את הליך הבירור בתוך 30 יום מהמועד בו הגיב בית העסק לטענות שהועלו בפניו, ובכפוף להוראות סעיף 6(ב) לחוק שירותי תשלום התשע"ט-2019.

לצורך סעיף זה, פעילות חריגה היא כזו המנויה בסעיף 7(ה) להוראת ניהול בנקאי תקין 472 או פעילות אחרת שלדעת כאל מעלה חשד להונאת לקוחות.

כעת, משרדנו, יחד עם משרד עוה"ד אמיתי, ממשיך את ההליך הייצוגי כנגד חברות שונות אשר גבו כספים שלא כדין, והן כנגד חברת ישראכרט, והכל במטרה להביא לפיצוי חברי הקבוצה הנפגעים, ולמנוע מקרים דומים בעתיד.


עורך דין תביעה ייצוגית

חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, נועד לאפשר תביעות מוצדקות במקרים בהם הנזק של כל צרכן וצרכן הוא נמוך, אך הנזק המצרפי (הכולל) הוא גבוה.

המקרה שפורט לעיל מהווה דוגמה קלאסית להגשת תביעה ייצוגית. נזקו של כל אדם עומד על מאות ואולי אלפי שקלים בודדים. משכך, אדם אשר חויב שלא כדין בכרטיס אשראי בסכום של מאות שקלים, ואולי אף אלפי שקלים בודדים, לא בנקל יפנה אל בית המשפט, לאור ההוצאות הגבוהות הצפויות לו במסגרת הליך משפטי.

עם זאת, הגשת תביעה ייצוגית כוללת לא רק את נזקו של האדם הבודד אלא גם את נזקיהם של ככל האנשים אשר נגבו מהם כספים שלא כדין. בנוסף, שכר הטרחה של עורך הדין אינו משולם מראש על-ידי הלקוח אלא מתקבל מתוך התמורה המושגת לקבוצה (במקרה של הצלחת התביעה).

על כן, הגשת תביעה ייצוגית, במקרים המתאימים, היא הדרך היעילה ביותר לצורך השגת פיצוי כולל לקבוצת הנפגעים ועשיית צדק.

* הסקירה המובאת לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.
** למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בניהול תביעות ייצוגיות.