הצלחה בהליך משפטי – חיוב הצד השלישי
post image

כנגד לקוח המשרד הוגשה תביעה כספית לבית המשפט השלום במסגרתה נטען כי גרם נזקים לרכב התובעת בעקבות תאונת דרכים שהתרחשה. התביעה הוגשה ע"ס עשרות אלפי שקלים ונתמכה בחוות דעת שמאי. מיד עם קבלת התביעה במשרדנו ובירורה התגלה כי התאונה התרחשה בזמן העבודה של לקוח המשרד אצל המעסיק, וכי מדובר על תאונה עם רכב המעסיק במסגרת העבודה.

בכתב ההגנה נטען כי הלקוח האמין בלב שלם כי המעסיק ביטח את הרכב נשוא התאונה בביטוח מקיף, אך המעסיק לא דיווח לביטוח ואף לאחר פניות הלקוח – סירב לשאת בנזקים. עוד נטען כי הנתבע מעולם לא חשב ולא שיער בנפשו כי יהיה עליו לפצות אדם או גוף כלשהו לו תתרחש חלילה תאונת דרכים במהלך עבודתו אצל המעסיק.

קל וחומר, כאשר מהות עיסוקו של הנתבע אצל המעסיק האמור היה כרוך בהסעה של בני אדם ממקום למקום, באופן שוטף, בהתאם להוראות המעסיק, והנהיגה בכלי רכב היא (היא) ליבת העיסוק והתפקיד אותו מילא הנתבע במארג עסקו של המעסיק.

הנתבע גם הבין ממעסיקו כי הרכב מבוטח וכי ככל ותהיה תאונת דרכים דומה לעניינו חלילה – המעסיק הוא שיהיה אחראי לנזקים. ככל והנתבע היה יודע או מבין אחרת – לא היה הוא לוקח אחריות לשמש כנהג הסעות אצל המעסיק כלל וכלל.

גם פסיקת בתי המשפט מכירה במקרים מעין אלו כי האחריות לנזק היא של המעסיק [ע"א 31975-07-15 סלאמה נ' מציל חיים בע"מ (7.4.2016); רע"א  3648/16  מציל חיים בע"מ נ' סלאמה].

יחד עם כתב ההגנה שהוגש באמצעות משרדנו, נשלחה הודעת צד ג' כנגד המעסיק. בעקבות כך, ניתן פסק דין כנגד המעסיק אשר קובע שככל והנתבע יצטרך לשאת בנזקים כלשהם – על המעסיק (הצד השלישי) יהא לשלמם.

ע"א 31975-07-15 סלאמה נ' מציל חיים בע"מ 

במהלך ניהול ההליך המשפטי הפנה משרדנו להליך המשפטי בעניין סלאמה נ' מציל חיים בע"מ (החלטה מיום 7.4.2016). באותו עניין המערער עבד כנהג אמבולנס אצל חברה המפעילה אמבולנסים. ביום 28.4.2013, בעת שנהג באמבולנס, סטה המערער מנתיב הנסיעה והתנגש בעץ.

הסטיה נבעה משום שהמערער הסיט את מבטו כאשר תר אחר ארנקו, שנפל מכיסו תוך כדי נסיעה. לאמבולנס נגרם נזק, ואת הפיצוי בגינו תבעה המשיבה (חברת האמבולנסים) מן המערער, כיוון שמשום רשלנותו ארעה התאונה.

המערער התגונן בטענות שונות מפני התביעה, ובין היתר טען, כי בעת שנשכר לעבוד אצל המשיבה נאמר לו כי האמבולנס מבוטח. בסיכומיו הוסיף המערער וטען, כי הוא רשאי היה להניח, כעובד של המשיבה, כי היא תבטח את האמבולנס.

בית המשפט קמא לא קיבל את טענת המערער, לפיה נאמר לו, בעת שנשכר לעבודה אצל המשיבה, כי האמבולנס מבוטח. נוסף על כך קבע כב' השופט קמא, כי המערער לא רשאי היה להניח, כי האמבולנס מבוטח. כיוון שהתאונה נגרמה בהתרשלותו של המערער, הוא חויב בפיצויה של המשיבה על הנזק שנגרם לה, בסך של 39,000 ₪ (לכך נוספו הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין).

עם זאת, בית המשפט של ערעור הפך את ההחלטה וקבע כי המערער רשאי היה להניח, כי מעבידתו ביטחה את האמבולנס מפני נזק רכוש שייגרם כתוצאה מתאונת דרכים. מנקודת מבטם של דיני החוזים יש לומר, כי נכרת חוזה מכללא בין העובד ומעבידתו, לפיו היא לא תתבענו על נזק רכוש שייגרם לאמבולנס אם תתרחש תאונת דרכים, ובלבד שהתרשלותו לא תגיע לדרגה חמורה המתקרבת לגרימת נזק מכוונת או דומה לה.

נקבע בערעור כי לא מגעת דרגת ההתרשלות של המערער לכדי כך. הואיל וכך, ומשהסכימה המשיבה־המעבידה, מכללא, כי המערער־העובד יהא פטור מנזק רכוש שייגרם לאמבולנס, אין היא רשאית לתובעו.

רע"א  3648/16  מציל חיים בע"מ נ' סלאמה – החלטת בית המשפט העליון

על החלטה זו הנ"ל הגישה חברת האמבולנסים בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. הערעור נדחה תוך שנקבע, מבלי לטעת מסמרות, שקביעת ביהמ"ש המחוזי, המתייחסת לפן החוזי שביחסי הצדדים, עשויה למצוא תימוכין גם בפן הנזיקי של הפרשה ומתיישבת עם דוקטרינות בדיני הנזיקין המבטאות מדיניות ראויה בדבר פיזור נכון של הנזק והחובה לנקוט בצעדים מתבקשים וסבירים לשם כך.

בהיקש מהקביעות שנעשו בע"א 4493/05, ובהתחשב במהות היחסים בין המשיב למבקשת, ייתכן כי ניתן היה לקבוע שאי-עריכת הביטוח המקיף מצד המבקשת מהווה מחדל רשלני, ועל כן יש לה אשם תורם מכריע לנזק שנגרם.

עורך דין ייצוג בבית משפט – הודעה לצד שלישי

המקרה לעיל ממחיש את חשיבות הגשת הודעה לצד שלישי במקרים המתאימים. נתבע רשאי לתת הודעה לצד שלישי לכל אדם, במקרים שבהם הוא זכאי ממנו להשתתפות, לשיפוי או לביצוע פעולה בנוגע לסעד הנתבע ממנו או אם מתקיים קשר עובדתי או משפטי משותף בסוגיה שבינו ובין הצד השלישי, הכרוכה בנושא התובענה.

דין צד שלישי שהומצאה לו הודעה, כדין נתבע לכל דבר ועניין, ואולם הוא אינו רשאי להגיש תביעה שכנגד. רצה צד שלישי לחלוק על ההודעה כלפיו או על כתב התביעה שהוגש נגד בעל הדין שנתן את ההודעה, יגיש כתב הגנה בתוך שישים ימים מהיום שההודעה הומצאה לו.

עורך דין ייצוג בבית משפט

מומלץ לקבל ייצוג משפטי על מנת לנהל את התיק המשפטי בצורה הטובה ביותר ולהשיג את התוצאה אותה מבקשים. למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בייצוג בבתי משפט. עו"ד בן-דוד עבד בעברו בפרקליטות האזרחית בתל-אביב ובמשרד ליטיגציה מוביל וצבר ניסיון רב בייצוג בהליכים משפטיים לפני כל הערכאות המשפטיות.

משרד עו"ד יוסף בן-דוד מתמחה בייצוג בבתי משפט במגוון רחב של סכסוכים בתחומי המשפט האזרחי, המסחרי והמינהלי, וכן בהליכי בוררות וגישור. לזכות עו"ד יוסף בן-דוד נרשמו הופעות רבות בבתי המשפט החל משנת 2014.