הצלחה בהליך משפטי – הארכת רישיון לשימוש בקנביס רפואי
post image

בעקבות פניית משרדנו האריך משרד הבריאות, היחידה ל-קנביס רפואי (יק"ר), את רישיון לקוח המשרד בשלושה חודשים נוספים, על מנת ליתן ללקוח זמן מספיק להגשת בקשה חדשה לקבלת טיפול רפואי באמצעות שימוש בקנביס רפואי.

לקוח המשרד (אשר ייקרא להלן א'), ניהל חיים נורמטיביים עד לתאונה קשה אשר הובילה לפגיעה בצוואר, בשחמות, בגב העליון, תוך הקרנת הכאבים לראשו. א' הוכר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה בשיעור 51% (נכות רפואית).

א' נעזר בעברו בתרופות שונות, לצורך הקלה על כאביו, אשר לא הטיבו את מצבו, ונמצא לו פתרון אפקטיבי ויעיל בדמות שימוש ב-קנביס רפואי, אשר הקל על כאביו בצורה משמעותית ואפשר לו לנהל אורח חיים תקין. בנוסף, לאור אירוע לבבי שעבר, הומלץ ל-א' להימנע מנטילת תרופות מסוימות לכאב, ומשכך, טיפול בקנביס נמצא מתאים לטיפול בכאביו.

א' נבדק אצל מומחים רפואיים אשר קבעו והצהירו הוא זקוק ל-קנביס רפואי. לאור כך גם הוגשה בקשה מתאימה ליק"ר אשר התקבלה. בהמשך, לאור צרכים רפואיים, גם הועלו המינונים להם זקוק א' לאור כאביו וצרכיו.

דא עקא, טרם פניה למשרדנו, החליטה יק"ר באופן חד צדדי להפחית בצורה קיצונית את המינון הדרוש ל-א' לצורך טיפול בכאביו (הפחתה של 50% מהמינון הנדרש לו), וגם שינתה לו את דרכי צריכת הקנביס (במקום קבלת תפרחת בלבד הוחלט, באופן חד צדדי, להפיק רישיון הקובע הן תפרחת והן מיצוי).

קנביס רפואי – פניה מקדימה לרשות המינהלית (יק"ר)

א' פנה למשרדנו, וטרם הגשת עתירה מיהנלית, ובהתאם לחובת הפניה המוקדמת ליק"ר, ומצוי ההידברות עימה, הגיש א' באמצעות משרדנו מכתב התראה דחוף.

במסגרת המכתב צוין בין היתר, כי ההחלטה התקבלה באופן חד צדדי, מבלי מתן זכות טיעון, ומבלי שהוסבר (בצורה רצינית), מדוע יש להפחית את המינון לו א' זקוק.

עוד צוין כי בהחלטת יק"ר נקבע כאילו א' צורך את הקנביס בשילוב עם נרקוטיקה, וכי קיים ספק ביעילות הטיפול, תוך התעלמות מהעובדה כי א' היה מטופל במרפאת כאב והקנביס דרוש לו לצורך טיפול בכאביו לאור התאונה הקשה שעבר.

אשר על כן, ההחלטה שנתקבלה על-ידי יק"ר פוגענית, לא סבירה או מידתית, והיא פוגעת בצורה חמורה ב-א', ועל כן, התבקשה יק"ר לשנות את החלטתה ולהעניק ל-א' רישיון המאפשר לו את המינונים להם הוא זקוק בפועל, תוך שינוי ההרכב (תפרחת ולא מיצוי), והכל לאור מצבו הרפואי והמלצות הרופאים המטפלים.

בעקבות הפניה המקדמית מצד משרדנו, התקבלה החלטת יק"ר (מיום 23.1.2023) לפיה, בשלב זה, מוארך הרישיון של א' בשלושה חודשים נוספים, ללא שתיגרם לו פגיעה ותוך שיסופק לו המינון הנכון, והכל עד להשלמת מסמכים והגשת בקשה עדכנית.

החלטה זו מהווה למעשה שינוי החלטתה הקודמת של יק"ר תוך דחיית מועדים, באופן המיטיב עם א' ומאפשר לו לפעול בנידון, מבלי שתיגרם לו פגיעה בטיפול הרפואי לו הוא זקוק בתקופת המעבר.

קנביס רפואי – חובותיה של הרשות המינהלית

במסגרת הפניה המקדמית מצד משרדנו נטען כי יק"ר התעלמה מחובתה ליתן למטופלים בקנביס רפואי הזדמנות להשמיע את טענותיהם (שימוע) בטרם קבלת החלטה כה משמעותית בעניינו הבריאותי א'. חובת השימוע היא כלל בסיסי בתורת המשפט המינהלי לפיה על הרשות המינהלית ליתן הזדמנות לנפגע מהחלטתה להשמיע את טענותיו לפניה.

עוד נטען כי החלטת יק"ר עומדת בניגוד לחובת ההגינות המוטלת על הרשות המינהלית. הגינות זו היא עיקרון כללי במשפט המינהלי ועל הרשות לנהוג בהגינות כלפי כל אדם, ועליה לפעול, בין היתר, בסבירות.

בפסיקת בתי המשפט נקבע כי אין חולק על חשיבות הטיפול, במקרים המתאימים, בקנביס רפואי. גם משרד הבריאות, "מכיר בכך שסם הקנאביס, במקרים המתאימים, מקל על חולים באופן משמעותי ומהווה פתרון טוב יותר מאשר תרופות הקיימות בשוק להן השפעות שליליות ותופעות לוואי רבות" [ראה: בג"ץ 4036/10 תיקון עולם בע"מ נ' משרד הבריאות (פורסם בנבו, 28.10.2010)].

בעניין תיקון עולם הנ"ל קבע בית המשפט: "לצמח הקנאביס יתרונות בהקלה על סבלם של חולים במחלות קשות".
יק"ר היא הגוף המוסמך במשרד הבריאות להנפיק למטופלים רישיונות לשימוש בקנביס רפואי, ועל כן, עליה להפעיל את סמכויותיה בתום לב, בסבירות, מידתיות, ועל מנת שלא לפגוע בחולים מעבר לנדרש.

עורך דין קנביס רפואי

לעו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב במשפט מינהלי, ובין היתר, בתחום הקנביס הרפואי. המשרד מייעץ, מלווה ומייצג את לקוחותיו אל מול היחידה לקנביס רפואי (יק"ר), תוך מתן ייעוץ וליווי משפטי מתאים.

** הסקירה שהובאה לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.