בעקבות טיפול משרדנו הבהיר המשרד להגנת הסביבה כי לקוח המשרד איננו חייב בתשלום דמי פיקדון
post image

בעקבות טיפול משפטי של משרדנו הבהיר המשרד להגנת הסביבה כי לקוח המשרד, ייצואן משקאות, איננו חייב בתשלום דמי פיקדון, ואף התווה את הדרך בה על יצרני משקאות לפעול במקרים בהם מיכלי משקה המיוצרים מטעמם משווקים לחו"ל או נמכרים לאחר עבור ייצוא לחו"ל.

הפניה למשרד להגנת הסביבה הגיעה לאחר שלקוח המשרד, ייצואן משקאות, חויב בדמי פיקדון על מיכלי משקה, על אף שאלה מיוצאים לחו"ל ואינם נמכרים במדינת ישראל. חיוב בדמי פיקדון במקרים שכאלה העלה תמיהה לאור לשון חוק הפיקדון אשר ממנה עולה כי חיוב בפיקדון צריך להיעשות רק עבור מיכלי משקה המשווקים בישראל בלבד, ואין לחייב בפיקדון עבור מיכלי משקה אשר מיוצאים למדינה אחרת.

מעבר לכך, גם בחינת הרציונאליים בבסיס חוק הפיקדון – שיפור רמת הניקיון ברשות הרבים והקטנת כמות האשפה המופקת ונטמנת – מלמדת כי המחוקק לא התכוון להחיל חיוב בפיקדון על בקבוקי שתיה אשר אינם משווקים בישראל, ואשר ברור כי לא תהיה להם השפעה על הסביבה במדינת ישראל אלא על מדינה אחרת.

בעקבות פניית משרדנו הבהיר המשרד להגנת הסביבה כי אין לחייב בדמי פיקדון במקרים שכאלה, וכי יצרן משקאות אשר ייצא משקאות או שיווק לאחר עבור ייצוא – ביכולתו לגרוע את מספר המיכלים שיוצאו לחו"ל מיעדי האיסוף שלו (שכן יצרני המשקאות מחויבים ביעדי איסוף מיכלי משקה ריקים מסומנים בשיעור שנתי מסך מכלי המשקה המלאים ששיווקו), ולהציג לממונה על חוק הפיקדון את האסמכתאות המתאימות לתימוכין.

חוק הפיקדון על מכלי משקה

בשנת 1999 חוקק בישראל חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999 ("חוק הפיקדון"). בהתאם להצעת החוק, החוק נועד לשפר את רמת הניקיון ברשות הרבים, להקטין את כמות האשפה המופקת ונטמנת באמצעות הנהגת שיטה שתעודד ותמריץ ייצור ושימוש במכלי משקה הניתנים למיחזור.

במסגרת החוק נקבע כי על מיכלי משקה העשויים מכל חומר שהוא (למעט קרטון ושקיות), ואשר קיבולתם היא בין 0.1 ליטר ל-1.5 ליטר (לא כולל) ישולם במועד הרכישה פיקדון בסך של 30 אג' (להלן – "הפיקדון") ופיקדון זה יושב למי שישיב את המיכל למחזור באחת מעמדות המחזור הפרוסות במקומות שונים ברחבי הארץ, לרבות ברשתות השיווק עצמם.

ביום 1.12.2021 תיכנס לתוקפה החלטת המשרד להגנת הסביבה להרחבת חוק הפיקדון כף שיחויבו בדמי פיקדון גם מכלי משקה גדולים. דמי הפיקדון יתווספו למחיר המוצר, יצוינו בתווית ויוחזרו לצרכנים בעת החזרת המכל למחזור.

חוק הפיקדון על מכלי משקה – החזרת פיקדון

סעיף 1 לחוק הפיקדון מגדיר "צרכן" כ-"אדם הקונה או האוסף מיכלי משקה". בכך קבע המחוקק כי אין לבחון האם המבקש להשיב את מיכלי המשקה רכש אותם בבית העסק או אם בכלל רכש אותם, להבדיל מאיסופם ברחובות העיר.

סעיף 6 לחוק קובע את חובת בית העסק לקבל בקבוקים ולשלם את הפיקדון למחזירהם. חובה זו הוחלה על כל בית עסק המוכר מיכלי משקה אך הוחרגו מחובה זו בתי עסק ששטח רצפתם קטן מ-28 מ"ר, ובמקרה זה החובה חלה רק על בקבוקים שנרכשו באותו בית עסק.

החוק קובע כמות מקסימלית למיכלי משקה לאדם, ובהתאם לה חובת החזרת הפיקדון על-ידי בית העסק חלה על עד 50 מכלי משקה לכל צרכן וצרכן. בפסיקת בתי המשפט נקבע כי חובת החזרת הפיקדון ברורה ומפורשת ואין לתת בה סייגים שלא נקבעו בה מפורשות.

בת"פ 36153-12-14 טיב רשתות בע"מ נ' מדינת ישראל (החלטה מיום 8.2.2016) נקבע: "לשון החוק פשוטה וברורה. החוק קובע חובה על הצרכן לשלם דמי פיקדון בעת רכישת מכל משקה מלא, ומנגד קובע חובה על בית העסק לקבל מידי הצרכן מכל משקה ריק ומסומן ולהשיב לצרכן דמי פיקדון בעדו. החוק אינו מגביל צרכן להשיב את מכל המשקה הריק בבית העסק בו רכש אותו כשהוא מלא, ולמעשה ועל מנת לעודדו להשיב את מכל המשקה הריק לצורך מיחזור, רשאי הצרכן להחזיר את מכל המשקה הריק בכל בית עסק העונה על הגדרת החוק".

דברים אלה נקבעו במסגרת הליך פלילי בגין הפרת חוק הפיקדון, ואולם גם בהליכים אזרחיים רבים, קבעו הערכאות השונות כי אין להגביל את האפשרות להשיב מיכלי משקה לבית עסק. כך למשל, בת"צ 6716-08-16 אטיאס נ' שופרסל בע"מ (החלטה מיום 12.3.2018) אישר בית המשפט המחוזי בירושלים הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר הוגשה כנגד שופרסל על-כך שהאחרונה סירבה לקבל מיכלי משקה בימים שלפני חג הפסח.

בתביעה הייצוגית נטען שחוק הפיקדון איננו מגביל את זכותו של צרכן להשיב מיכל מסומן ריק לבית עסק, ואת חובתו של בית העסק לקבל את המכל ולהשיב את דמי הפיקדון לצרכן בכל הגבלה נוספת שלא נקבעה מפורשות בחוק. במסגרת הסכם הפשרה שאושר בידי בית המשפט התחייבה שופרסל, בין היתר, לתקן את דרכיה ולאפשר השבת מיכלי משקה בכל שעות פעילות הסניפים לרבות בתקופה שלפני חג הפסח.

עורך דין חוק הפיקדון

למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב במשפט מינהלי, לרבות בעניינים העוסקים בחוק הפיקדון וחוק האריזות. משרדנו מטפל באופן שוטף בעניינים אלה, תוך ייצוג חברות שונות במשק וצרכנים.

* הסקירה המובאת לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.