ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד
post image

האם ניתן לבטל פסק דין שניתן במעמד צד אחד? התשובה לשאלה זו תלויה במספר פרמטרים אליהם נתייחס להלן. עם זאת, מבוקש להקדים ולציין כי הצד הפותח את ההליך המשפטי (התובע) רשאי לבקש מבית המשפט ליתן פסק דין במעמד צד אחד ככל והנתבע בוחר שלא להגיש את כתב הגנתו במועד.

בבקשה המוגשת למתן פסק דין כנגד הנתבע בהיעדר הגנה מצד הנתבע, מוטל על התובע הנטל להוכיח לבית המשפט כי כתב התביעה הומצא לנתבע בהתאם להוראות הדין, אך האחרון בחר שלא להגיש את כתב הגנתו.

לעיתים, הנתבע "מתעורר" רק לאחר שניתן נגדו פסק דין במעמד צד אחד ומבקש מבית המשפט את ביטולו. מקרה שכזה הגיע לאחרונה לבית המשפט העליון, שם הוגשה בשנת 2020 תביעה מצד יורשי המנוחה לביטול פסק דין שניתן נגדה עוד בשנת 1995 (ראה: רע"א 2172/22 בורנשטיין נ' לוין). בית המשפט חזר והדגיש את הוראות דין במצבים מעין אלה, ועל כך להלן:

מתן פסק דין בהיעדר הגנה וביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד

תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, קובעת כי: "נתבע שלא הגיש כתב הגנה בתוך המועד שנקבע לכך או שכתב ההגנה נמחק, רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או מקצתה, או לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד".

תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת: "נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראו לו;..".

לפי תקנה 131 הנ"ל, המבקש לבטל פסק דין שניתן במעמד צד אחד נדרש להגיש את בקשתו בתוך 30 יום מיום שההחלטה הומצאה לו. בהתאם לפסיקת בתי המשפט, ישנן שתי עילות המאפשרות ביטול של פסק דין שניתן במעמד צד אחד:

[1] ביטול מחובת הצדק, אשר מופעל במקרים בהם נפל בפסק הדין פגם היורד לשורש ההליך. במצבים מעין אלה פסק הדין מבוטל ללא קשר לגוף פסק הדין ולהצדקתו;

[2] ביטול לפי שיקול דעתו של בית המשפט, אשר בוחן הן הסיבה שבגינה ניתן פסק הדין במעמד צד אחד, והן את סיכויי ההליך המשפטי שעל הפרק.

ככל והצד הפונה לביטול פסק הדין לא עושה כן בתוך 30 ימים מיום שהומצא לו פסק הדין, ככל וירצה הוא לבטל את פסק הדין לאחר 30 ימים, יהיה עליו להגיש בקשה להארכת מועד ולהסביר מדוע התעכב בהגשת בקשתו לביטול פסק הדין שניתן במעמד צד אחד.

בהקשר זה ראוי לציין כי "ככלל, בבקשות לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה או אי התייצבות, הגישה היא ליברלית, תוך ריפוי הנזק שנגרם לבעל הדין שכנגד עקב המחדל הדיוני, בפסיקת הוצאות" (רע"א 2158/15 עיסא נ' סרסור (החלטה מיום 2.6.2015).

יוסף בן-דוד, משרד עורכי דין 

הסקירה לעיל ממחישה את החשיבות שבקבלת ייצוג משפטי אפקטיבי ויעיל, על מנת לנהל את התיק המשפטי בצורה הטובה ביותר ולהשיג את התוצאה אותה מבקשים. לעו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בייצוג בבתי משפט, בהליכי בוררות וגישור, ובפני טריבונלים מעין שיפוטיים.

המשרד מתמחה בייצוג בבתי משפט במגוון רחב של סכסוכים בתחומי המשפט האזרחי, המסחרי והמינהלי, וכן בהליכי בוררות וגישור. לזכות עו"ד יוסף בן-דוד נרשמו הופעות רבות בבתי המשפט והצלחות החל משנת 2014. בנוסף, המשרד מייצג את לקוחותיו גם בהליכי מו"מ והסכמים מחוץ לכותלי בית המשפט, בסכסוכי שותפים, עסקאות מקרקעין ועזבונות.