תובענה ייצוגית הגנתית
post image

בית המשפט העליון קבע כי פרט למקרים חריגים, חוק תובענות ייצוגיות אינו מעמיד מגבלה כלשהי באשר לסעדים שניתן לתבוע בגדרה של תובענה ייצוגית.

בכלל כך, נקבע כי חוק תובענות ייצוגיות אינו שולל את האפשרות של הגשת תובענה ייצוגית למתן סעד הצהרתי הגנתי אשר בא לחסום את הנתבע המבקש להגיש תביעות נגד חברי הקבוצה

פסק הדין ניתן במסגרת ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז בלוד [ע"א 6979/20 חנוכה נ' הראל חברה לביטוח (החלטה מיום 30.1.2023)].

קישור לפסק הדין:
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/20069790-F11.htm

למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בתובענות ייצוגיות, תוך ליווי וייצוג לקוחות המשרד בכל הערכאות המשפטיות. למשרדנו הישגים רבים בתחום התובענות הייצוגיות, ועו"ד בן-דוד משמש מפעם לפעם כמרצה אורח בתחום התובענות הייצוגיות.

הסקירה המובאת להלן אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.

תובענה ייצוגית הגנתית – רקע עובדתי לפסק הדין

המערער, עובד חברת החשמל, בוטח על-ידי הראל חברה לביטוח (להלן: הראל) בפוליסת ביטוח קבוצתית המכסה פגיעה בעבודה וכן היעדרות מעבודה עקב מחלה (להלן: הפוליסה). הפוליסה הונפקה לעובדי חברת החשמל כחלק מתנאי עבודתם.

בשנת 2016 התברר שבמהלך השנים 2016-2008 הראל העבירה למבוטחי הפוליסה אשר זכאים לכך את תמלוגי הביטוח במלואם, מבלי לנכות מס הכנסה במקור, כפי שהייתה צריכה לעשות לטענתה על-פי דין. הראל גם לא העבירה לרשות המיסים את הסכומים אותם היה עליה להעביר בקשר עם תמלוגי הביטוח ששילמה לעובדי חברת החשמל.

בשנת 2018 הראל ורשות המיסים הגיעו להסדר לפיו הראל תעביר לרשות המיסים את הסכומים שהיה עליה להעביר, בתוספת הצמדה וריבית.

בעקבות ההליך הנ"ל פנתה הראל לחברת החשמל ולוועד העובדים והגיעה איתם להבנות לפיהן הראל תִפנה לעובדים אשר קיבלו ממנה תמלוגי ביטוח ביתר ותדרוש מהם להשיב את הסכומים שלטענתה שולמו להם ביתר במהלך השנים הנ"ל.

בין העובדים אליהם פנתה הראל היה המערער אשר קיבל מהראל מכתב דרישה לתשלום הכספים שנטען כי הם ביתר בגין אי-ניכוי מס הכנסה במקור מתמלוגי הביטוח שקיבל.

לאחר פניית הראל למערער, הגיש האחרון בקשה לאישור תובענה ייצוגית לבית המשפט המחוזי וטען כי דרישתה של הראל כלפיו, וליתר חברי הקבוצה אותה הוא מבקש לייצג, מנוגדת לדין.

המערער ביקש מבית המשפט המחוזי להגדיר את הקבוצה המיוצגת כ"מבוטחי הראל שקיבלו דרישה לתשלום "חוב" לחברת הראל בגין תשלומי מס שלא נוכו במועד בידי הראל. תת קבוצה – מבוטחים כאמור ששילמו להראל את הסכומים, כולם או חלקם".

הראל הגישה תשובה לבקשת האישור וכן בקשה לסילוקה על הסף. בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת הסילוק ועל החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

תובענה ייצוגית הגנתית – פסק דינו של בית המשפט העליון

בית המשפט העליון קיבל את הערעור והחזיר את ההליך לדיון לפני בית המשפט קמא. נקבע כי הפרשנות שנתן בית משפט המחוזי לחוק תובענות ייצוגיות לפיה חוק זה מונע הגשת תובענה ייצוגית במסגרתה מתבקש סעד הצהרתי הגנתי – אינה מקובלת.

בפסק הדין נקבע, בין היתר, כי "פרט למקרים חריגים, שענייננו אינו נמנה עמהם, חוק תובענות ייצוגיות אינו מעמיד שום מגבלות באשר לסעדים שניתן לתבעם בגדרה של תובענה ייצוגית. בפרט, חוק תובענות ייצוגיות אינו שולל את האפשרות של הגשת תובענה ייצוגית למתן סעד הצהרתי הגנתי אשר בא לחסום את הנתבע המתעתד להגיש תביעות נגד חברי הקבוצה".

קביעה זו של בית המשפט העליון כפופה, כמובן, להוראה הקבועה בסעיף 4(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות הקובעת כי אדם רשאי להגיש תובענה ייצוגית "רק אם אותו אדם היה מגיש תביעה אישית באותו עניין ומוכיח את צדקת טענותיו, הוא היה זכאי לקבל במסגרתה את הסעד אשר נתבע על-ידו, בשינויים המחויבים, בשם הקבוצה, בתובענה הייצוגית".

במילים אחרות נקבע כי: "חוק תובענות ייצוגיות אינו מגביל את הסעדים שניתן לתבעם במסגרתה של תובענה ייצוגית וגם אינו מרחיב סעדים אלו מעבר לקבוע בדין. ככלל, סעדים שניתן לקבלם במסגרתה של תביעה אישית ניתן לקבלם גם במסגרת תובענה ייצוגית; וסעדים שאותם לא ניתן לקבל במסגרתה של תביעה אישית לא ניתן לקבלם במסגרת תובענה ייצוגית".

עורך דין תביעות ייצוגיות

תביעות ייצוגיות מתנהלות במגוון רחב של נושאים, החל מעניינים צרכניים, דרך זיהום אוויר ומפגעים, וכלה בענייני ניירות ערך ודיני פרטיות. חוק תובענות ייצוגיות קובע רשימת תביעות שאותן ניתן לנהל במסגרת הליך ייצוגי. לכן, בטרם הגשת תביעה ייצוגית יש לבדוק האם המקרה שלנו נמצא תחת רשימת התביעות הקבועה בחוק.

עו"ד יוסף בן-דוד עוסק רבות בתובענות ייצוגיות, מייצג תובעים ונתבעים, ולוקח חלק בתיקים חשובים ועקרוניים המתנהלים לפני בתי המשפט השונים.