מוצרים הנארזים בבית העסק
post image

הנחיות הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מיום 25.12.2012 בעניין "מוצר הנארז בבית העסק" קובעות את ההנחיות הבאות בקשר עם מוצר הנארז בבית העסק וטרם מסירתו לצרכן:

1. על העוסק להניח את האריה על גבי המשקל, לאפס את המשקל ורק אז להניח את המוצר בכמות שביקש הצרכן. איפוס המשקל מחויב בין אם העוסק גובה תשלום עבור האריזה ובין אם לאו.

2. אם העוסק גובה תשלום עבור האריזה עליו להציג לצרכן את מחירה.

3. הצגת המחיר תהיה על האריזה ואם האריזה מוצבת מאחורי דלפק רחוק מעין הצרכן, על העוסק להעמיד שלט בסמוך למקום מסירת המוצר ללקוח, המגלה לצרכן מהו מחיר האריזה.

4. מחיר האריזה יהיה מחיר רגיל, כגון 20 אג' ולא אחוז מסוים ממשקל המוצר.

5. המחיר הסופי המודבק על המוצר יהיה מחיר הכולל מחיר האריזה, תוך פירוט מה מתוך המחיר הכולל הוא מחיר המוצר ומהו המחיר האריזה.

הפרת ההנחיות הנ"ל מהווה עבירה של אי הצגת מחיר של האריזה בניגוד לסעיף 17ב לחוק הגנת הצרכן וכן עבירה של הטעיה בניגוד לאמור בסעיף 2 לחוק.

קישור להנחיות הממונה על הרשות להגנת הצרכן

הסקירה המובאת להלן אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.

סעיף 17ב לחוק הגנת הצרכן

סעיף 17ב לחוק הגנת הצרכן קובע:
(א) עוסק המציע, המציג או המוכר טובין לצרכן יציג על גביהם או על גבי אריזתם את מחירם הכולל.
(ב)  הצגת המחיר כאמור בסעיף קטן (א) תהיה –
(1)   של המחיר הכולל בלבד, ורק במטבע ישראלי;
(2)   במקום הנראה לעין, בספרות ברורות וקריאות.
(ג)   הוראות סעיפים קטנים (א) ו- (ב) יחולו גם על טובין המוצגים על ידי עוסק לראווה בכל דרך שהיא, באופן הנותן יסוד להניח שהטובין, או טובין הדומים להם, מוצעים על ידיו לצרכן למכירה.
(ד)  המחיר המחייב של טובין יהיה המחיר שהוצג עליהם בהתאם להוראות סעיף זה, אף אם מחירם בקופה גבוה מהמחיר האמור.
(ה)  השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי טובין שלגביהם תהיה חובה להציג, נוסף על המחיר הכולל או במקומו, את המחיר ליחידת מידה, משקל או נפח, הכל כפי שיקבע.

המחיר הכולל מוגדר בס' 17א לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
בפרק זה, "המחיר הכולל" – מחיר הכולל את סך כל התשלומים בעבור נכס או שירות ואת סך כל המסים החלים עליהם או על מכירתם והנגבים על ידי עוסק, לרבות –
(1)  מס ערך מוסף, אגרות או תשלומי חובה;
(2)  כל תשלום אחר הנלווה לרכישת אותו נכס או שירות, בלי שניתנת לצרכן אפשרות מעשית לוותר עליו במסגרת העסקה.

בת"צ (מחוזי ב"ש) 44841-08-16 רותם צור נ' א.מ. יוסף תבל מרכז אירועים בע"מ (12.05.2020) נקבע:
"לענייננו, סבורני, על רקע האמור, כי יש לפרש את הוראות סעיף 17ב לחוק הגנת הצרכן, המחייבות עוסק בהצגת מחיר כולל בגין טובין שהוא מוכר, כאוסרות על המשיבה, לחשב את מחירי דברי המאכל הארוזים, על פי המשקל הכולל גם את האריזות, במכפלת המחיר ליחידת משקל של דבר המאכל. אין כמובן מניעה, כי המשיבה תגבה תשלום עבור האריזות, אלא שאז, מחיר האריזות צריך להיות נקוב מראש, וכמובן, אין לקבל, כי יהא תלוי במחיר המאכל שייארז באריזה."

חיוב בגין משקל אריזות – פסיקת בתי המשפט

ת"צ (מחוזי ת"א) 29092-12-12 גורל נ' מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ (31.05.2016) – בית המשפט החליט לאשר הבקשה לתביעה ייצוגית:
"בבקשת האישור טוען המבקש, כי המשיבה אינה מסמנת על גבי קופסאות האריזה מפלסטיק של מוצרי עוף ו/או הודו ו/או בשר טחונים ו/או "ענבי טלי" (להלן: "המוצרים"), הנמכרים בסניפיה, את משקל הנטו של המוצר ומחייבת את צרכנייה בתשלום עבור המוצר על פי משקל הכולל גם את אריזת הפלסטיק. עוד נטען בבקשת האישור כי המשיבה מציגה מצג שווא בפני צרכנייה, בכך שהיא מציינת במדבקה על גבי האריזה כי משקל האריזה קוזז – בעוד שלא כך הם פני הדברים….

בענייננו, עלה בידי המבקש לבסס את אותם היסודות המרכיבים את עילת ההטעיה. ההטעיה הנטענת היא המצג המופיע על גבי המדבקה שהונפקה והודבקה על אריזת המוצר המציינת כי משקל האריזה קוזז. המבקש הציג ראיות מספקות ברמה הלכאורית הנדרשת בשלב זה, על פיהן הוצגו מצגים מטעים על גבי אריזות המוצרים, בדבר קיזוז משקל האריזה, בעוד שבפועל, בהתאם לבדיקותיו ובדיקות המעבדה, קיזוז משקל האריזה לא בוצע כנדרש. סביר להניח כי מי שרכש את המוצרים הללו הוטעה לחשוב שמשקל האריזה קוזז אף שבפועל לא קוזז כלל.

הבקשה לאישור תובענה ייצוגית מתקבלת. הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגית היא: כל מי שרכש במהלך 7 השנים הקודמות ליום הגשת התובענה באחד מסניפי המשיבה מוצרי עוף ו/או הודו ו/או בשר טחונים הארוזים בקופסאות אריזה מפלסטיק ו/או ענבים מתוצרת "ענבי טלי" בקופסאות אריזה מפלסטיק. בין אם על גבי האריזה של העוף/בשר/ הודו הטחון צוין הכיתוב "קוזזה האריזה" וכן בין אם לא צוין כי קוזזה האריזה."

ת"צ (מחוזי מרכז) 4860-06-16 דמתי נ' יינות ביתן בע"מ (28.02.2019) – מתוך פסק הדין שאישר את הסדר הפשרה:
"עניינן של בקשות האישור נסוב על טענת המבקש כי המשיבה מוכרות חלקי עוף טרי, עוף קפוא, בשר טרי ובשר קפוא, הארוזים מראש, במשקל הכולל את משקל האריזה, ללא הפחתת משקל האריזה עצמו מהמשקל הכולל…

המשיבה מצהירות כי בעקבות הגשת בקשות האישור, כיום הן מפחיתות את משקלי האריזות ממשקלם הכולל של המוצרים… הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה (להלן: "חברי הקבוצה המיוצגת") – כלל הצרכנים אשר רכשו בסניפי המשיבות, מוצרי עוף טרי, עוף קפוא ובשר, הן קפוא והן טרי, הארוזים מראש (להלן: "המוצרים") ואשר חויבו גם עבור משקל האריזה, בשבע השנים האחרונות קודם להגשת תובענת דמתי (2.6.2016), ועד למועד אישור הסדר הפשרה".

ת"צ (מחוזי מרכז) 58295-07-14 רוזנפלד נ' ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ (02.03.2017) – מתוך פסק הדין שאישר את הסדר הפשרה:
"הגדרת הקבוצה – חברי הקבוצה בשמה הוגשה התובענה הוגדרו בבקשה כ-"כל מי שרכשו בחנויות המשיבה מוצרי מזון שנמכרו בתפזורת ואשר משקל אריזתם נכלל במשקל המוצר שעבורו חויב הצרכן בתשלום, בשבע השנים שקדמו להגשת ה"בקשה" (להלן: "הקבוצה").

עילות התביעה – העילות אשר פורטו בבקשת האישור הן הפרה של הוראות חוק המכר, תשכ"ח – 1968, הטעייה צרכנית בניגוד לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, הפרה של תקנות בריאות הציבור (מזון)(סימון), 1935, הפרה של צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), תשנ"ט-1999, הפרה של צו הגנת הצרכן (סימון טובין), תשמ"ג-1983 והפרה של תקן ישראלי רשמי 1118 – תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש. עוד נטען כי המשיבה התעשרו על חשבון חברי הקבוצה שלא כדין ובניגוד לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט – 1979.

התחייבויות ויקטורי – התחייבויות רשת ויקטורי במסגרת הסדר הפשרה נחלקות לשניים:
התחייבות להתקנה ותפעול של מכשירי שקילה "חכמים". במסגרת הסדר הפשרה התחייבה ויקטורי להשלים התקנת מכשירי שקילה "חכמים" בכל סניפיה. "משקל חכם", כך על פי הסדר הפשרה, הוא משקל דיגיטלי, אשר מחייב הכנסת נתון "משקל טרה" (ניכוי משקל האריזה) טרם ביצוע כל שקילה של מוצרי מזון הנמכרים בתפזורת. פרק הזמן שנקבע להשלמת התחייבות זו של ויקטורי לגבי כל סניפיה הוא עד 12 חודשים מיום אישור ההסדר על ידי בית המשפט. בנוסף, עד להשלמת התקנת המשקלים ה"חכמים" בכל סניפיה, התחייבה ויקטורי "להציב לצד כל נקודות המכירה הרלוונטיות בסניפיה, שילוט מתאים וברור, אשר יבהיר לצרכן כי בחנויות המשיבה נשקלים מוצרים לפי משקלם הנקי וכי זכותו של הצרכן לעמוד על כך ולדרוש כי אריזת המוצר לא תיכלל בשקילה". כמו כן התחייבה רשת ויקטורי לחדד מול כלל עובדיה את ההוראה לפיה יש להפחית את משקל האריזה בעת שקילת כל מוצר הנרכש בתפזורת / משקל."

ת"צ (שלום חי') 55830-09-19 דמתי נ' סופר-ספיר בע"מ (09.10.2020):
"בבקשה לאישור הסדר הפשרה נטען, כי הקבוצה כוללת את "כלל הצרכנים אשר רכשו בסניפי המשיבה, מוצרים אשר נמכרים לפי משקל, אשר נארזו באריזה (מראש ו/או אצל המשיבה), אשר חויבו עבור משקל האריזה כמשקל המוצרים עצמם והמשיבה לא הפחיתה את משקל האריזה מהמשקל הכולל בגינו חויב הלקוח, בשבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו ועד להכרעה בתובענה זו או הפסקת ההטעיה (לפי המוקדם)"…

הצדדים כימתו את הנזק שנגרם לחברי הקבוצה והעריכוהו בסך של 1,005,965 ₪ (להלן: "סכום הפשרה" או "הפיצוי"), על פי המפורט בעמוד 3 ואילך לבקשה (בגין מכירת סוגי המוצרים הבאים, ללא הפחתת משקל האריזה בעת התשלום בגינם: מוצרי עוף טרי ארוזים מראש, מוצרי עוף ובשר בתפזורת, מוצרי בשר ועוף קפוא וכן פיצוחים וחמוצים בתפזורת; להלן גם: "המוצרים")…

כאן המקום לציין, כי המשיבה אף הצהירה כי בעקבות הגשת בקשת האישור, החל מחודש 10/2019, היא מפחיתה את משקלי האריזות ממשקל המוצרים הכולל ואינה מחייבת את לקוחותיה בגינם, כמתחייב".

עורך דין הגנת הצרכן

למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים בתחום הגנת הצרכן, לרבות ייצוג וליווי משפטי בתביעות ייצוגיות העוסקות בהפרות של עוסקים שונים את חוק הגנת הצרכן.

* הסקירה המובאת לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.