עורך דין ייפוי כוח מתמשך
post image

ייפוי כוח מתמשך מבטא תפיסה חברתית חדשה אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך: עו"ד יוסף בן-דוד מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי במדינת ישראל לערוך ייפויי כוח מתמשכים, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמכי הבעת רצון על פי החוק, תוך מתן ייעוץ וליווי משפטי מתאים.

הסקירה המשפטית המובאת במדריך זה נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסת לשני המינים.


ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

בייפוי הכוח המתמשך אתה יכול לקבוע כיצד ייראו חייך בעתיד, אם תגיע למצב שבו לא תהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניך בהיבטים מסוימים, ולמנות אנשים מהימנים עליך כמיופי כוח אשר יפעלו בשמך ועבורך, בתחומים שונים הנוגעים לחייך.

האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק "הממנה". אתה כממנה יכול לקבוע באילו עניינים תוכל לקבל את עזרתו של מיופה כוח שתמנה, ומה יהיו סמכויותיו.

באפשרותך לשנות את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו בכל עת, (זאת, אם לא הגבלת בעצמך את אפשרות הביטול בייפוי הכוח עצמו). החוק קובע עילות נוספות לביטול ולפקיעת ייפוי הכוח המתמשך אשר יפורטו בהמשך.


ייפוי כוח מתמשך – מנגנוני פיקוח

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון – הממנה בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימן עליו ואשר הוא סומך עליו לשמש כמיופי כוחו.

בנסיבות אלה סבר המחוקק שאין הצדקה למנגנון פיקוח שוטף כפי שחל על אפוטרופוסים. יחד עם זאת ישנם מספר "איזונים ובלמים", שמטרתם לוודא שייפוי הכוח אכן נערך מבחירה ומרצון חופשי שלך תוך הבנה מלאה של תוצאותיו, המאפשרים פיקוח על מיופה הכוח. כך למשל:

1. ייפוי הכוח ייערך ויאושר על ידי גורם מקצועי, עורך דין ייפוי כוח מתמשך, אשר אין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרת חובה מטעם האפוטרופוס הכללי (בייפוי כוח רפואי הגורם המאשר יכול להיות גם רופא, אח, פסיכולוג או עובד סוציאלי).

2. נקבעה חובת הפקדה של ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי אשר ינהל מאגר הפקדות של ייפויי כוח מתמשכים.

3. האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורות על קיומו של ייפוי כוח המופקד במאגר וכן הודעות שונות, כדי לוודא שייפוי הכוח משקף את רצונו העדכני.

4. הממנה רשאי לקבוע אנשים נוספים שיהיה על מיופה הכוח ליידעם על כניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן על פעולות והחלטות שהוא מבצע עבור הממנה ("מיודעים").

5. מנגנון קבלת מידע מהמאגר – נקבעו מספר גורמים הזכאים לקבלת מידע על ייפוי הכוח המתמשך (קרובי הממנה, המיודעים, מוסדות מדינה וכו').

6. על מיופה הכוח למסור לאפוטרופוס הכללי הצהרה על התקיימות התנאים לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף. הודעה זו נשמרת במאגר האפוטרופוס הכללי ומסירתה היא תנאי לתוקפו של ייפוי הכוח המתמשך.

7. נקבעו הנחיות ומגבלות ביחס לפעולתו וסמכויותיו של מיופה הכוח. כך למשל, על מיופה הכוח לפעול בהתאם לרצון הממנה, והוא אינו מוסמך לבצע פעולות מסוימות ללא הסמכה מפורשת של הממנה בייפוי הכוח או ללא אישור של בית המשפט.


הממנה – מי יכול למנות מיופה כוח?

הממנה חייב להיות תושב ישראל, בגיר (כלומר – מי שגילו מעל 18), המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

אם הממנה הוא אדם עם מוגבלות יש לאפשר לו התאמות והנגשה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (לדוגמה: לאדם עם עיוורון או כבדות ראיה יש להקריא את הטופס; לאדם עם מוגבלות שמיעה יש לסייע במערכות עזר לשמיעה; לאדם עם מוגבלות שכלית יש לעשות "פישוט לשוני" והנגשת השפה והמונחים המשפטיים וכו').


מיופה הכוח – מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה, להבדיל מאדם שימלא את תפקיד מיופה הכוח במסגרת עיסוק מקצועי. לפיכך מיופה הכוח חייב להיות אדם "יחיד" (שאינו תאגיד), מעל גיל 18. בנוסף, לא ניתן למנות אדם אחד לשמש כמיופה כוח עבור יותר משלושה ממנים (אלא אם הם בני משפחתו).

מטבע הדברים, על מיופה הכוח להיות בעל יכולת לנהל את ענייניו של הממנה ולכן אדם לא יכול לשמש מיופה כוח אם לו עצמו מונה אפוטרופוס או שנכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך שהוא ערך לגבי עצמו.

בענייני רכוש, לא ניתן למנות מיופה כוח אם הוא הוכרז על ידי בית המשפט כפושט רגל (אלא אם כן ניתן לו הפטר לאחר הכרזתו) או אם הוא נקבע ע"י בנק ישראל כלקוח מוגבל חמור.

כדי למנוע ניגוד עניינים ולהפחית את החשש לניצול לרעה והשפעה בלתי הוגנת, נקבע שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום.

כך, לדוגמה, לא יכול להתמנות כמיופה כוח עורך דין או בעל מקצוע אחר שבפניו נערך ייפוי הכוח, מי שמספק תמורת תשלום לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).


שיקולים בבחירת מיופה הכוח

חשוב מאד להדגיש: הבחירה באדם אחר שיפעל בשמך צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ולא כדי לרצות מישהו או כדי לא לפגוע בו. מדובר בהחלטה משמעותית אשר תשפיע על חייך המחייבת בחינת שיקולים עניינים.

משכך, חשוב לשקול, בין היתר, האם התקשורת ביניכם טובה; האם מיופה הכוח מיטיב להכיר אותך; האם אתה סומך עליו שהוא יפעל לטובתך; האם הוא יודע ומבין את רצונותיך ובחירותיך; האם הוא מתנהל באופן אחראי בענייניו; האם שגרת חייו מאפשרת לו להיות זמין ונגיש למילוי התפקיד וכיו"ב.

ניתן גם למנות אדם מסוים לתפקיד מיופה הכוח בשל מקצועיותו, למשל במקרים של ריבוי נכסים או קשר ארוך שנים ויחסי אמון עם בעל מקצוע מסוים (למשל עו"ד או רואה חשבון).


קבלת הסכמת מיופה הכוח לתפקיד

עליך לקבל את הסכמתו של מיופה הכוח להתמנות כמיופה כוח עבורך ולפעול בהתאם להנחיותיך בייפוי הכוח המתמשך. לשם כך עליו להכיר את תוכנו של ייפוי הכוח המתמשך ולחתום עליו בפני עורך דין לאחר שניתן לו הסבר על סמכויותיו, אחריותו וכלל המשמעויות הנובעות מכך.

הסכמת מיופה הכוח צריכה לכלול גם חתימה על טופס וויתור על סודיות לצורך בדיקת תנאי כשירותו לתפקיד כפי שנקבעו בחוק ופורטו לעיל.


מינוי מספר מיופי כוח במקביל ומיופה כוח חליפי

ייפוי כוח מתמשך חייב לקבוע לפחות – מיופה כוח אחד ואין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי כוח. אתה יכול לקבוע מיופה כוח יחיד שיכול להיות אחראי לכל העניינים או לחלקם או לקבוע מספר מיופי כוח, בין אם לאותו עניין או לעניינים שונים ולהגדיר את שיתוף הפעולה ביניהם.

יתרון של מינוי מספר מיופי כוח הוא שאם אחד מהם לא יוכל לשמש כמיופה כוח, מסיבות שונות, ימשיכו מיופי הכוח האחרים לפעול בהתאם לייפוי הכוח.

בנוסף, כדי להבטיח שייפוי הכוח המתמשך לא יפקע במקרה שמיופה הכוח הראשון לא יוכל לבצע את תפקידו (למשל בעל מקצוע שרישיונו נשלל) מומלץ שתמנה גם מיופה כוח חליפי.


סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים (שיכולים לכלול גם את העניינים הרפואיים), כולם או חלקם, הכול בהתאם לרצונך ולבחירתך.


מה המשמעות של ייפוי כוח לעניינים רכושיים ולעניינים אישיים?

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסיך לכספים ולהתחייבויות שלך, לרבות ניהול חשבונות הבנק אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מיצוי זכויות עבורך וכיו"ב.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל ענייניך (כולל העניינים הרפואיים) ולמעט העניינים הרכושיים.

הכוונה למשל, לטיפול ברווחתך, באיכות חייך, בסיפוק צרכיך היומיומיים (דוגמת מזון וביגוד), בשמירה על אורח חייך התרבותי והדתי, בשיתופך בחיי קהילה פעילים, בדאגה לתעסוקה, לימודים או שיקום (ככל הניתן), באחריות לבחירת מקום מגורים עבורך (בבית או בדיור חוץ ביתי) והתאמתו לצרכיך, בטיפול בענייני בריאותך ועוד.

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי – אח, רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי. בעניינים מסוימים הנוגעים לסמכות מיופה הכוח לקבל החלטה על טיפול או אשפוז פסיכיאטרי של הממנה, יש צורך לקבל הסבר גם מפסיכיאטר ולחתום בפניו.

תוכל למנות מיופה כוח לכלל העניינים באותו התחום או לחלקם בלבד. כך, למשל, באפשרותך לתת ייפוי כוח מתמשך רפואי בלבד ולהגבילו רק לנושא טיפול ואשפוז פסיכיאטרי.


עריכת ייפוי כוח מתמשך, הפקדתו ומשלוח תזכורות לממנה

ייפוי הכוח המתמשך ייערך ע"י עורך דין ייפוי כוח מתמשך, על גבי טופס ייעודי. לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך כמסמך רגיל. הוא ייערך וייחתם על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים. את רשימת עוה"ד שהוסמכו ניתן למצוא באתר לשכת עורכי הדין.

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד תוכל לערוך בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי ובעניינים מסוימים הקשורים בטיפול או אשפוז פסיכיאטרי יש צורך לקבל הסבר ולחתום בפני פסיכיאטר.

יודגש כי החוק אוסר על עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך להיות בעל עניין אישי בו, למשל: בעל מניות משמעותי בחברה שבבעלות הממנה או שוכר דירה שבבעלותו. בנוסף, הוא אינו יכול לשמש כמיופה כוח במסמך שהחתים אותך וזאת לצורך מניעת חשש לניגוד עניינים ביניכם.

לייפוי הכוח המתמשך תצורף הסכמת מיופה הכוח לשמש בתפקיד, לאחר שהוסבר לו ע"י עו"ד משמעות ייפוי הכוח, אחריותו וסמכויותיו ולאחר שהוא קרא את תוכן ייפוי הכוח ואישר כי הוא עומד בתנאי הכשירות הנדרשים ממיופה כוח בהתאם להוראות חוק וכן טופס וויתור סודיות מטעמו.

בסיום מילוי הטופס באופן מקוון תחתום עליו את חתימתך הידנית וכך גם מיופה הכוח. עורך הדין יחתום חתימתו הידנית וגם חתימה אלקטרונית והמסמך יופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי.


עורך דין ייפוי כוח מתמשך

על עורך הדין מוטלות החובה והאחריות לפרוש בפניך את החלופות המשפטיות הקיימות (אפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך, תמיכה בקבלת החלטות וכו'), כדי להתאים לך "חליפה" בהתאם לצרכיך, לרצונך וליכולותיך ובהתאם להוראות החוק.

עליו לסייע לך לברר את רצונך האמיתי, להסביר לך (שלא בנוכחותו של מיופה הכוח) את ההשלכות הכרוכות במסירת ה"מנדט" לניהול ענייניך בעתיד למיופה הכוח, את חובותיו וסמכויותיו של מיופה הכוח, העניינים שניתן לכלול בו, אפשרות היידוע והפיקוח של גורמים נוספים על פעולות מיופה הכוח (ה"מיודעים"), אפשרות ביטול ייפוי הכוח על ידך ועוד.

על עורך הדין (או בעל המקצוע הטיפולי) להתרשם כי אתה מבין את משמעות ייפוי הכוח וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון ובלא שהופעלו עליך לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה.

במקרה שאתה אדם עם מוגבלות, על עורך הדין להעביר את המידע תוך ביצוע התאמות נגישות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו.

במידה ויתעורר אצל עורך הדין ספק בדבר יכולתך להבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, הוא רשאי להפנותך לקבל חוות דעת מומחה בעניין המסוגלות שלך לחתום על ייפוי הכוח. את חוות הדעת המומחה יש לצרף כנספח לייפוי הכוח המתמשך.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך יערוך את ייפוי הכוח המתמשך בהתאם להוראותיך. באפשרותך לקבוע "הנחיות מקדימות" בהן תפרט את רצונך בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמך או פעולות שיינקטו בשמך.

הנחיות אלה ידריכו את מיופה הכוח כיצד עליו לפעול בעניינים שנכללים בייפוי הכוח. בטופס הייעודי יש מקום למילוי מלל חופשי של הנחיותיך עד 8,000 תווים. אם תידרש להרחבה תוכל לצרפה כנספח לייפוי הכוח המתמשך.


הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי היא תנאי לתוקפו. ההפקדה תיעשה באופן מקוון על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך או בהתייצבותך במשרדי האפוטרופוס הכללי תוך הזדהות עם תעודה מזהה עדכנית (תעודת זהות או עם דרכון במקרה ואתה תושב חוץ) ומסירה אישית של העותק המקורי.

בשתי אפשרויות ההפקדה יש להמציא עותק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך למשרדי האפוטרופוס הכללי תוך 14 יום ממועד ההפקדה המקוונת ע"י עוה"ד. ההמצאה יכולה להיעשות בדואר רשום או כאמור, בהתייצבותך במשרדי האפוטרופוס הכללי.

האפוטרופוס הכללי ישלח לעוה"ד ואליך הודעה ראשונה המאשרת את קבלת ייפוי הכוח המתמשך, והודעה נוספת על אישור ההפקדה או דחייתה לאחר עריכת הבדיקות הנדרשות לפי החוק.

לייפוי הכוח המתמשך יצורפו: [1] חוות דעת מומחה (במקרה שתרצה לצרף חוות דעת כאמור או כשעורך הדין ביקש לקבלה כתנאי לעריכת ייפוי הכוח המתמשך). [2] טופס וויתור על סודיות של מיופה הכוח. [3] כל מסמך אחר שתרצה לצרף לייפוי הכוח המתמשך (כגון רשימה מפורטת של הרכוש או נספח מורחב של ההנחיות המקדימות). במידה ויופקדו מספר ייפויי כוח (באותם העניינים) ייפוי הכוח האחרון שנערך והופקד כדין הוא יהיה המחייב.


ייפוי כוח מתמשך – אגרה ופטורים

בתקופה הראשונה לאחר כניסת ההוראות הנוגעות לייפוי הכוח המתמשך בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לתוקף (11.4.2017) יהיה שירות הפקדת ייפוי הכוח המתמשך שיינתן על ידי האפוטרופוס הכללי – פטור מאגרה. בהמשך עתידות להתפרסם תקנות שבהן ייקבע גובה האגרה ותנאים לפטור מאגרה ככל שייקבעו.


שליחת תזכורות לממנה

אחת לשלוש שנים מיום ההפקדה ועד שייפוי הכוח ייכנס לתוקף, ישלח לך האפוטרופוס הכללי תזכורות כדי לוודא שאתה מעוניין שייפוי הכוח ימשיך לעמוד בתוקפו ויזכיר לך את זכותך לבטלו או לשנותו.


כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא תהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח (עניינים אישיים, ענייני רכוש, כולם או חלקם) זאת, בהתאם לתנאים שקבעת בייפוי הכוח המתמשך.

החוק אינו מאפשר לקבוע תנאי שתלוי בשיקול דעתו הבלעדי של מיופה הכוח לקבוע כי אינך מבין בדבר, וזאת כדי להגן מניצול כוחו לרעה בשלב המשמעותי שבו הבנתך ויכולותיך עלולים להיות מופחתים.

תנאים אלו יכולים להיות בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף קרוב אליך אשר יכולים להעיד על סמך היכרותכם כי הגיע השלב בו אינך מבין בדבר, או בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי או על פי חוות דעת מומחה שתקבע זאת.

בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח, לפי החוק, למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע.

מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח. לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף, ואף ישלח הודעה על כך אליך ולאדם המיודע.


ייפוי כוח בתוקף

מיופה הכוח יפעל בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ויציג לכל דורש, בהתאם לצורך, עותק של ייפוי הכוח המתמשך הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי (חותמת ובה יצוינו תאריכי ההפקדה והכניסה לתוקף).


דרכי הפעולה של מיופה הכוח

על מיופה הכוח לבצע את תפקידו ולהפעיל את סמכויותיו, כפי שפורטו בייפוי הכוח המתמשך, תוך שמירה מרבית על כבודך, רצונך, זכויותיך וחירויותיך.

על מיופה הכוח לפעול לטובתך ועל פי הסמכויות וההנחיות שקבעת בייפוי הכוח עצמו. בשלב בו מיופה הכוח יקבל החלטות בשמך או יבצע עבורך פעולות, הוא יצטרך לבדוק אם אתה יכול לקבל את ההחלטה או לבצע את הפעולה בעצמך, ורק אם לא תוכל לעשות כן בעצמך או באמצעות סיוע שלו או של גורם אחר, הוא יהיה רשאי לפעול בשמך. כך תישמר עצמאותך, ככל הניתן, תוך התחשבות ברצונותיך ובבקשותיך.

על מיופה הכוח לפעול במסירות, בשקידה, במיומנות ובתום לב לטובתך – ולא לטובת אינטרסים אישיים שלו.


סמכויות וחובות מיופה כוח

מיופה כוח מוסמך לקבל בשמך כל החלטה או לבצע כל פעולה בקשר לעניינים שנכללו בייפוי הכוח המתמשך, שאותן אתה היית מוסמך לקבל או לבצע, הכול בהתאם להוראות החוק ולהנחיותיך בייפוי הכוח המתמשך.

ישנן פעולות שהן אישיות במהותן אשר מיופה הכוח אינו מוסמך לבצע בשמך ורק אתה לבדך יכול להחליט לגביהן. מדובר על פעולות כמו המרת דת, אימוץ ילד, השתתפות בבחירות או עריכת צוואה

פעולות אחרות מחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך. המשמעות היא שאם אין התייחסות מפורשת אליהן בייפוי הכוח – מיופה הכוח לא יוכל לבצען ללא אישור של בית המשפט. למשל: מתן תרומות, מתנות או הלוואות בסכומים מסוימים.

החוק מונה גם פעולות המחייבות בכל מקרה אישור של בית המשפט בכדי שמיופה הכוח יוכל לבצען בשמך, כגון פעולות במקרקעין ופעולות בשווי של מעל חצי מיליון ש"ח.

מיופה הכוח רשאי גם לקבל מידע בשמך בעניינים הקשורים לתפקידו, כגון: מידע רפואי או מידע פיננסי.

על מיופה הכוח לרשום הערות על כך שקיים ייפוי כוח מתמשך בתוקף אצל רשויות מסוימות, למשל במרשם שבו רשומות זכויותיך בנכס מקרקעין. זאת במטרה להגן על רכושך מפני צד שלישי שעלול לנצלך או כדי למנוע ממך עשיית פעולות ברכוש שאינן לטובתך בשלב שבו אינך מבין בדבר.


שכר והחזר הוצאות למיופה כוח

הנחת המוצא היא שבמערכת יחסים המבוססת על קרבה משפחתית או אחרת נושא התגמול אינו רלוונטי (בדומה לאפוטרופוסים, בני משפחה, אשר אינם גובים שכר תמורת מילוי תפקידם).

במקרה בו בכל זאת תרצה לשלם למיופה הכוח שכר עבור ביצוע תפקידו תצטרך לציין זאת מפורשות ובאופן מפורט בייפוי הכוח המתמשך- לנקוב בגובה השכר המאושר על ידך, כיצד יהיה על מיופה הכוח לגבות את שכרו, מועדי התשלום וכל תנאי שתמצא לנכון.

בהיעדר הוראה מפורשת בעניין זה, מיופה הכוח לא יהיה רשאי לקבל שכר אלא רק לגבות החזר הוצאות סבירות שהוציא לצורך מילוי תפקידו (למשל עבור נסיעות שהוא מבצע במסגרת מילוי תפקידו).


ביטול ופקיעת ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי הכוח יהיה בתוקף עד לביטולו או לפקיעתו– בהתאם לתנאים שקבע החוק. הודעת על הביטול יש למסור לאפוטרופוס הכללי.

ביטול – באפשרותך לבטל את ייפוי הכוח בכל עת שתחפוץ בכך, אך זאת – כל עוד לא הגבלת את עצמך במפורש בייפוי הכוח עצמו. עליך להודיע על כך למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי באמצעות טופס הודעה על ביטול. כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרה שמיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

ייפוי הכוח יפקע במספר מקרים:
• בהתקיים תנאי שקבעת בייפוי הכוח המתמשך, כגון מועד מסוים לפקיעתו;
• בהודעת מיופה הכוח שאינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כוחך (לפני הכניסה לתוקף עליו להודיע לך ולאחריה עליו להודיע לקרובך).
• בפטירתך או בפטירת מיופה הכוח.
• אם מיופה הכוח אינו כשיר עוד לשמש בתפקיד זה לפי החוק או שהתקיימו נסיבות שנקבעו בחוק – למשל: אם מונה לו אפוטרופוס; במקרה שהוא נבחר בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל; כשמיופה הכוח הוא בן זוגך או הידוע בציבור שלך והקשר הזוגי ביניכם פקע וכו'.

על מיופה הכוח או מי מטעמו למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי. עליך למסור הודעה לאפוטרופוס הכללי אם הוא טרם נכנס לתוקף.

לאחר קבלת הודעה על פקיעה או ביטול ירשם הדבר במאגר ההפקדות של ייפוי הכוח המתמשכים באפוטרופוס הכללי.


סיום תפקידו של מיופה הכוח

לאחר אריכות ימיך על מיופה הכוח להעביר את נכסיך שהיו בטיפולו ליורשיך או למנהל עזבונך (אם מונה) או למי שבית המשפט יקבע.

יחד עם זאת, למשך תקופה של 90 יום ממועד הפטירה, רשאי מיופה כוח לענייני רכוש, להמשיך ולטפל בעניינים רכושיים מסוימים (אם אין גורם אחר שהוסמך לכך כאמור). בכלל זה רשאי מיופה הכוח לשלם תשלומים עבור שירותים שקיבלת בחייך לשלם עבור הוצאות סבירות לקבורה ואבלות, להמשיך לנהל נכס מושכר או נכס הדורש טיפול שוטף.

אם מתעורר צורך לטפל בענייני רכוש אחרים, לשם שמירת נכסיך או מניעת נזק לעיזבונך, רשאי מיופה הכוח לפנות לבית המשפט לצורך קבלת הוראות בעניין.


אנשים "מיודעים"

באפשרותך לבחור באנשים נוספים המעורבים בחייך אשר יקבלו מידע ודיווח ישירות ממיופה הכוח בשלב כניסת ייפוי הכוח לתוקף, ובהמשך על החלטות שהוא מקבל עבורך ועל הפעולות שהוא מבצע בשמך.

אנו ממליצים כי תעשה שימוש באפשרות זו וכך תיצור גורם מפקח שיבחן את תפקודו של מיופה הכוח באופן ובתדירות שיקבעו על ידך. בנוסף הינך רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח לאפוטרופוס הכללי באמצעות הגשת פרטה ודוחות כספיים בדומה לדיווח הנדרש מאפוטרופוסים.


הגורמים הזכאים לקבל מידע והיקפו

מרגע שהופקד ייפוי כוח מתמשך, אך טרם נכנס לתוקף, זכאים לקבל מידע אודותיו- אתה, מיופה הכוח, היועץ המשפטי לממשלה (או נציגו) ועובד סוציאלי לסדרי דין שמונה לפי חוק.

מרגע כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, זכאים גם ה"מיודעים" וקרובי משפחתך לקבל מידע על ייפוי כוח מתמשך בתוקף, על זהותם של מיופיי הכוח ועל סוג העניינים שנכללים בייפוי הכוח. זאת, אלא אם הגבלת את זכאותם מפורשות בייפוי הכוח המתמשך.

* יודגש כי מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מתיימר להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בעניין עריכת ייפויי כוח מתמשכים, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמכי הבעת רצון על פי החוק, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.

** עו"ד יוסף בן-דוד מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי במדינת ישראל לערוך ייפויי כוח מתמשכים, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמכי הבעת רצון על פי החוק, תוך מתן ייעוץ וליווי משפטי מתאים.