חוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1958
post image

המציאות הגלובלית בה אנו חיים מולידה סכסוכים אזרחיים חובקי עולם. לא פעם, אדם אשר זכה בפסק דין הניתן במדינה זרה, מבקש לאכוף את פסק הדין במדינה אחרת בה מצוי החייב, על מנת לקיים את פסק הדין ולדרוש את כספו.

הסקירה המובאת להלן אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.

הסקירה להלן תתמקד בבקשות לאכיפת פסקי חוץ במדינת ישראל, ובהתאם לחוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1958 (להלן – החוק).


אכיפת פסק חוץ – מסגרת החוק

סעיף 1 לחוק קובע כי "פסק חוץ" הוא "פסק דין שניתן על ידי בית משפט במדינה זרה בענין אזרחי, לרבות פסק דין לתשלום פיצויים או נזקים לצד שנפגע, אף כשלא ניתן בענין אזרחי".

על כן, החוק תוחם את עצמו לבקשות לאכיפת פסקי חוץ בישראל בעניינים אזרחיים, וכן פסקי דין העוסקים בתשלום פיצויים או נזקים לנפגע אף אם לא ניתנו במסגרת עניינים אזרחיים.


אכיפת פסק חוץ – התיישנות

סעיף 5 לחוק קובע כי: "לא ייזקק בית המשפט לבקשת אכיפה של פסק-חוץ שהוגשה כעבור יותר מחמש שנים מיום מתן הפסק, אלא אם הוסכם בין ישראל לבין המדינה בה ניתן הפסק על תקופה אחרת, או אם מצא בית המשפט סיבות מיוחדות המצדיקות את האיחור".

עינינו רואות: על בקשה לאכיפה של פסק חוץ להיות מוגשת לא יאוחר מחמש שנים מיום מתן הפסק. עם זאת, ככל וקיימת הסכמה בין מדינת ישראל לבין המדינה בה ניתן הפסק, על תקופת מימוש ארוכה יותר, ניתן לקיים את הפסק אף לאחר חמש שנים, ובהתאם לתקופה שנקבעה.


אכיפת פסק חוץ – תנאים 

סעיף 3 לחוק אכיפת פסקי חוץ, קובע מספר תנאים שעל פסק חוץ לעמוד בו על מנת שיהא אכיף בישראל.

תנאי ראשון – "הפסק ניתן במדינה שלפי דיניה בתי המשפט שלה היו מוסמכים לתתו" [סעיף 3(1) לחוק]: על מגיש הבקשה לאכיפת פסק חוץ לשכנע את בית המשפט הישראלי כי פסק הדין ניתן במדינה שלפי דיניה בית המשפט אשר נתן את הפסק היה בעל הסמכות לעשות כן. טענה זו ניתן להוכיח באמצעות חוות דעת מומחה לדין הזר.

תנאי שני – "הפסק אינו ניתן עוד לערעור" [סעיף 3(2) לחוק]: בדומה לתנאי הראשון, גם תנאי מצריך הוכחה מצד מגיש הבקשה לאכיפה.

תנאי שלישי – "החיוב שבפסק ניתן לאכיפה על פי הדינים של אכיפת פסקי דין בישראל, ותכנו של הפסק אינו סותר את תקנת הציבור" [סעיף 3(3) לחוק].

תנאי רביעי – "הפסק הוא בר-ביצוע במדינה בה הוא ניתן" [סעיף 3(4) לחוק]. במילים אחרות, על מגיש הבקשה מוטל הנטל להוכיח שככל והיה הוא פונה למימוש הפסק במדינה בה הוא ניתן, הדבר היה עולה בידו, ורשויות המדינה בה ניתן הפסק לא היו מסרבות לאכוף אותו.


אכיפת פסק חוץ – דרישת הדדיות

סעיף 4 לחוק קובע כי "(א) פסק-חוץ לא יוכרז אכיף אם ניתן במדינה שלפי דיניה אין אוכפים פסקים של בתי המשפט בישראל. (ב) על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה רשאי בית המשפט לאכוף פסק-חוץ, אף כשלא נתקיימה הדדיות כאמור בסעיף קטן (א)".

במילים אחרות, ככל ותעלה טענה מצד המתנגד לפיה פסק הדין ניתן במדינה אשר לפי דיניה אין אוכפים פסקי דין של מדינת ישראל, וככל ובית המשפט יסבור כי אכך כך הדבר – פסק הדין לא ייאכף.

טענה זו של היעדר הדדיות באכיפה מוטלת על המתנגד לאכיפת פסק החוץ. יפים לעניים זה דברי בית המשפט במסגרת ע"א 7884/15 רייטמן נ' Jiangsu Overseas Group Co Ltd (פורסם בנבו, 14.8.2017): "הנטל להוכיח היעדר הדדיות באכיפה מוטל על כתפיו של המתנגד לאכיפתו של פסק החוץ …. היינו, במצב שבו אין הוכחה דה-פקטו לאכיפה (או סירוב לאכיפתם) של פסקי דין ישראליים על ידי בית משפט סיני, על המערער מוטל הנטל להוכיח כי אין פוטנציאל סביר לאכיפה כאמור. אם לא עלה בידיו להרים נטל זה – אזי ייקבע כי מתקיימת דרישת ההדדיות".

העקרונות המשפטיים העומדים ביסוד דרישת ההדדיות הם: יעילות; ודאות משפטית ועסקית; ויצירת יחסי-גומלין בלתי תלויים עם מערכות משפט זרות. שיקולים אלה אינם יכולים לגבור במקרה שבו הוכח כי שיטת המשפט אינה אוכפת פסקי דין ישראליים או במקרה בו הוכחה מגמה ברורה של אי-אכיפתם של פסקים זרים.


פסק חוץ – הגנה מפני אכיפה

סעיף 6(א) לחוק קובע כי: (א) פסק-חוץ לא יוכרז אכיף אם הוכח לבית המשפט אחד מאלה: (1) הפסק הושג במרמה; (2) האפשרות שניתנה לנתבע לטעון טענותיו ולהביא ראיותיו לפני מתן הפסק לא היתה, לדעת בית המשפט, סבירה; (3) הפסק ניתן על ידי בית משפט שלא היה מוסמך לתתו על-פי כללי המשפט הבין-לאומי הפרטי החלים בישראל; (4) הפסק נוגד פסק דין אחר שניתן באותו ענין בין אותם בעלי דין ושעודנו בר-תוקף; (5) בעת הגשת התביעה בבית המשפט במדינה הזרה היה משפט תלוי ועומד, באותו ענין ובין אותם בעלי דין, בפני בית משפט או בית דין בישראל".

הנטל להוכחת ההגנות הקבועות בסעיף 6 לחוק מוטל על כתפי הטוען להתקיימותן – המתנגד לאכיפת הפסק הזר (ראו: ע"א 8632/12 ‏ולדהורן נ' EMILY SHIPPING COMPANY LIMIIED 80 BORAD ST LIBERRI, (פורסם בנבו, 6.7.2014); ע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ' Berg East Imports Inc, פ"ד נד (1) 697 (2000).

* הסקירה המובאת לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.

** למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון בניהול הליכים משפטיים מכוח חוק אכיפת פסקי חוץ, תוך הענקת ייעוץ וליווי משפטי מתאים.