הצלחה בבקשה לקיצור תקופת התיישנות מכוח חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים
post image

הצלחה בבקשה לקיצור תקופת התיישנות מכוח חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 אשר הוגשה לכבוד נשיא המדינה ("בקשת חנינה מנשיא המדינה").

לקוח המשרד, אשר ביקש, בין היתר, לקצר את תקופת ההתיישנות בקשר עם רישום פלילי הקיים בגין הרשעתו, פנה באמצעות משרדנו בבקשה מתאימה אל כבוד נשיא המדינה. במסגרת הבקשה צוינו הנסיבות המיוחדות של הלקוח, המצדיקות את קיצור תקופת ההתיישנות, ובכלל כך, מצבו הרפואי של הלקוח; העובדה כי ההרשעה עוסקת בעבירה שאינה חמורה; והצורך של הלקוח בקבלת אזרחות זרה.

לשמחתנו, נשיא המדינה התחשב בנסיבות הלקוח, קיבל את הבקשה וקיצר את תקופת ההתיישנות (כך שתקופת ההתיישנות הסתיימה ביום חתימת המכתב).


חוק המידע הפלילי ותקנת השבים

את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים משנת תשמ"א-1981, החליף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 אשר נכנס לתוקפו ביום 16.1.2021.

חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, מסדיר שני נושאים: המרשם הפלילי ותקנת השבים.

[1] המרשם הפלילי: החוק מסדיר את ניהול המרשם של הרשעות פליליות, עונשים והחלטות אחרות במשפטים פליליים. סעיף 2(א) לחוק קובע כי: "המשטרה תנהל מרשם פלילי ומרשם משטרתי".

[2] תקנת השבים:
החוק מסדיר ותוחם את היקף מסירת המידע לגופים שונים, וכן את משך הרישום הפלילי במרשם עצמו. תכלית החוק מבקשת לאפשר לנאשמים להשתקם, ולאפשר להם לפתוח דף חדש במטרה להשתלב בחברה ולשים מאחוריהם את עברם.


חוק המידע הפלילי ותקנת השבים – התיישנות ומחיקה

סעיפים 20-18 לחוק מסדירים את התיישנות העבירות הרשומות במרשם. כך, סעיף 18 לחוק מסדיר את העקרונות השונים בקשר עם התיישנות פרט רישום פלילי; סעיף 19 לחוק מסדיר את תקופת ההתיישנות בכל הנוגע לבגירים, ואילו סעיף 20 לחוק מסדיר את נושא ההתיישנות בכל הנוגע לקטינים.

סעיפים 23-21 לחוק מסדירים את מחיקת פרט רישום פלילי. כך, סעיף 21 לחוק מסדיר את העקרונות השונים בקשר עם מחיקת פרט רישום פלילי; סעיף 22 לחוק מסדיר את מחיקת פרט רישום פלילי בכל הנוגע לבגירים, ואילו סעיף 23 לחוק מסדיר את מחיקת פרט רישום פלילי בכל הנוגע לקטינים.

סעיף 24 לחוק קובע חריג ולפיו לא תהיה התיישנות לפי סעיפים 18 עד 20 או מחיקה לפי סעיפים 21 עד 23 לחוק לגבי הרשעה או החלטה המהווה פרט רישום פלילי בעבירות שונות, ובכלל כך, עבירות שעונשן מוות.


חוק המידע הפלילי ותקנת השבים – סמכות נשיא המדינה

סעיף 25 לחוק קובע כי נשיא המדינה רשאי: (1) לקצר או לבטל תקופת התיישנות ותקופת מחיקה של פרט רישום פלילי של אדם; (2) לקבוע כי עבירה כאמור בסעיף 24 שעבר אדם, תתיישן או תימחק, ולקבוע מועדים להתיישנות או למחיקה כאמור.

** הסקירה המובאת לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.