אי קיזוז משקל אריזה ותביעות ייצוגיות
post image

פסיקותיהם העקביות של בתי המשפט מקנים חשיבות רבה לחובת עוסקים בתחום המזון לפעול ל-קיזוז משקל אריזה ולפעול בהתאם להנחיות הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בעניין קיזוז משקל אריזה.

הסקירה המובאת להלן אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.

קיזוז משקל אריזה – הנחיות הממונה על הגנת הצרכן 

בהתאם להנחיות הממונה על הגנת הצרכן – "מוצר הנארז בבית העסק" – על העוסק להניח את האריזה על גבי המשקל, לאפס את המשקל ורק לאחר מכן להניח את המוצר בכמות שביקש הצרכן. איפוס המשקל הוא פעולה מחויבת וזאת בין אם העוסק גובה תשלום עבור אריזת המוצר ובין אם לאו.

אם העוסק גובה תשלום עבור האריזה – עליו להציג לצרכן את מחירה. הצגת המחיר תהיה על האריזה עצמה. אם האריזה מוצבת מאחורי דלפק רחוק מעין הצרכן, על העוסק להעמיד שלט בסמוך למקום מסירת המוצר ללקוח, המגלה לצרכן את מחיר האריזה.

בהתאם להנחיות, מחיר האריזה צריך להיות 'מחיר רגיל', כגון 20 אגורות והוא אינו יכול להיות אחוז מסוים ממשקל המוצר. במילים אחרות, אסור לעוסק לגזור בין משקל המוצר לבין מחיר האריזה ו/או לקבוע את מחיר האריזה כנגזרת אחוז מסוים ממחיר המוצר.

המחיר הסופי המודבק על המוצר יהיה מחיר הכולל את מחיר האריזה, תוך מתן פירוט ללקוח מה מתוך המחיר הכולל הוא מחיר המוצר ומהו המחיר האריזה. הפרת ההנחיות הנ"ל הינה עבירה של אי הצגת מחיר אריזה, וזאת בניגוד לסעיף 17ב לחוק הגנת הצרכן וכן עבירה של הטעיה בניגוד לסעיף 2 לחו הגנת הצרכן.

קישור להנחיות הממונה על הרשות להגנת הצרכן

קיזוז משקל אריזה – פסיקות לדוגמה של בתי המשפט

ת"צ (מחוזי ב"ש) 44841-08-16 רותם צור נ' א.מ. יוסף תבל מרכז אירועים בע"מ (12.05.2020)

נקבע כי "יש לפרש את הוראות סעיף 17ב לחוק הגנת הצרכן, המחייבות עוסק בהצגת מחיר כולל בגין טובין שהוא מוכר, כאוסרות על המשיבה, לחשב את מחירי דברי המאכל הארוזים, על פי המשקל הכולל גם את האריזות, במכפלת המחיר ליחידת משקל של דבר המאכל. אין כמובן מניעה, כי המשיבה תגבה תשלום עבור האריזות, אלא שאז, מחיר האריזות צריך להיות נקוב מראש, וכמובן, אין לקבל, כי יהא תלוי במחיר המאכל שייארז באריזה."

ת"צ (מחוזי חי') 33138-07-17 ויליאם נחלה נ' סטופ מרקט בע"מ (05.07.2018):

בהליך זה הוגשה בקשה לאישור הסכם פשרה, ולפיו התחייבה המשיבה, בין היתר, להעמיד שלטים במחלקת הפירות והירקות אשר מיידעים את הצרכנים כי ניתן לארוז את מוצרי הפירות והירקות בשקית ניילון. היועמ"ש סבר כי אין לאשר את ההסכם מהטעם שהוא מנוגד להוראות הדין המחייבות.

לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, ככל שעוסק מעוניין לגבות עבור האריזה בה נארזים הפירות או הירקות, עליו להציג לצרכן את מחירה הכולל. כמו כן, צוין כי מעשיה של המשיבה מהווים הפרה של הנחיות הממונה אשר לפיהן יש להציג את מחיר האריזה ולחייב את הצרכן במחיר קבוע ולא באחוז מסוים ממשקל המוצר.

לשיטת היועץ המשפטי לממשלה עצם העמדת שלטים או שקיות ניילון לצד אריזות הפלסטיק לצורך אריזת מוצרי פירות וירקות, אינה מאיינת את החובה להפחית את מחיר האריזה בשקילת המוצרים בקופה.

בהינתן האמור, סבור היועץ המשפטי לממשלה כי לא ניתן לאשר את הסדר הפשרה בנוסחו הנוכחי, שכן ככל שזה יאושר, יהיה בו כדי להכשיר את המשך הפרת הוראות הדין. בעקבות עמדת היועמ"ש, תוקן הסכם הפשרה כך שהמשיבה התחייבה להפחית את משקל האריזות בשקילת המוצרים בקופה.

ת"צ (שלום פ"ת) 16256-09-19 שרה ברק נ' ניצת הדובדבן כנפי נשרים בע"מ (28.06.2022):

נקבע כי שלטים בהם צוין כי "משקל האריזה של המוצרים השקילים נכלל במחיר הסופי" – מהווים הפרה של הוראות הדין והתובענה אושרה כייצוגית:

"במקרה שלפנינו, המשיבה הציגה ביחס למחיר האריזה שלט, שמשמעו שמחירה יהיה בהתאם למחיר ליחידת מידה של 100 גרם של המוצר שבתפזורת.

כלומר, המשיבה לא הציגה את המחיר הכולל של האריזה בהתאם להוראות סעיף 17ב(א) לחוק שלפיו עליה להציג את המחיר המלא והסופי שייגבה מהצרכן בגין המוצר, אלא הציגה את מחיר האריזה בהתאם להסדר החריג שבסעיף 17ב(ה) אשר חל רק ביחס למוצר המזון שבתפזורת.

במילים אחרות, המשיבה הפרה את הוראות סעיף 17ב(א) בכך שלא הציגה לצרכן מראש את מחירה הכולל של האריזה, אלא שילבה את עלותה במסגרת מכירת מוצר המזון שבתפזורת. התנהלות המשיבה מהווה גם הטעיה לפי סעיף 2 לחוק…"

ת"צ (מחוזי י-ם) 16949-09-19 מורן רוחם נ' ברכה את כהן בע"מ (31.05.2022):

תובענה ייצוגית כנגד 4 חברות שמפעילות סניפים של רשת מאפה נאמן. המשיבות טענו כי בסניפיהן היו מוצבים שלטים אשר יידעו את הלקוחות בדבר אי הפחתת משקל האריזה, אולם בעקבות הליכים שנוהלו מול הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן הורתה הרשת להסיר את השלטים ולקזז את משקל האריזות.

עורך דין הגנת הצרכן

למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים בתחום הגנת הצרכן, לרבות ייצוג וליווי משפטי בתביעות ייצוגיות העוסקות בהפרות של עוסקים שונים את חוק הגנת הצרכן.

* הסקירה המובאת לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.