fbpx

תקנון האתר

כללי
1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של יוסף בן-דוד – משרד עורכי דין (להלן, בהתאמה: "האתר" ו-"המשרד").
1.2 תקנון זה מסדיר את תנאי השימוש באתר ("התקנון").
1.3 מדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות פרטיות") היא חלק בלתי נפרד מהתקנון.
1.4 השימוש באתר ובכל התכנים המוצגים בו, אינו כרוך בתשלום, אולם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
1.5 מטעמי נוחות בלבד, כל האמור בתקנון זה מובא בלשון זכר אולם משמעו גם לשון נקבה וגם לשון רבים. משכך, כל האמור בתקנון זה מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.
1.6 עצם השימוש באתר ייחשב להסכמה מצידך לכל התנאים, התניות וההודעות הכלולים בתקנון האתר. לפיכך, בטרם השימוש באתר, אנא קרא בעיון את תקנון האתר המובא להלן.
1.7 מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל מכשיר קצה – בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון: טלפון סלולארי, מחשבי כף יד וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.8 צוות האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.
1.9 הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

קניין רוחני
2.1 כל הזכויות לרבות זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר – לרבות בתכנים, במאמרים, בחדשות, בעדכונים, בידיעות, במידע טקסטואלי אחר מכל מין וסוג שהוא באתר, בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל תוכן אחר הכלולים בו – הינן של משרד יוסף בן-דוד בלבד. למשתמש ולכל אדם אחר אין ולא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בזכויות הנוגעות לאתר ולתכניו.
2.2 אין לשנות, לתקן, לשכתב, למחוק, להעתיק, להוסיף, לצלם, לשכפל, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי ו/או לא מסחרי בתכנים באתר בלא קבלת הסכמתו המפורשת של עו"ד יוסף בן-דוד, מראש ובכתב.
2.3 אין להשתמש בשם האתר ו/או בשם "יוסף בן-דוד – משרד עורכי דין" ו/או בפרסומים המופיעים באתר ו/או בעדכונים המופיעים באתר ו/או בחדשות המופיעות באתר, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של עו"ד יוסף בן-דוד, מראש ובכתב.

שמירת זכויות לביצוע שינויים
3.1 המשרד ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות, לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לגרוע כל תנאי ו/או חלק מתנאי השימוש והאחריות המפורטים בתקנון זה, בין אן בחלקם ובין אם בשלמותם, בכל עת, ללא כל הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או מי מטעמו.
3.2 המשך שימוש באתר ו/או צפייה באתר לאחר ביצוע כל שינוי בתנאי השימוש והאחריות בתקנון האתר יהוו אישור והסכמה לאמור בהם.
3.3 המשרד ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות, לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לגרוע ו/או להשהות כל חלק באתר, בכל עת, ללא כל הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המשרד ו/או מי מטעם המשרד.
3.4 המשרד ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות להגביל גישה כללית או חלקית ללקוחות המשרד ו/או למשתמשים מסוימים לדפי מידע ו/או פרסומים ו/או כל חלק אחר באתר בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או מי מטעמו, לרבות האפשרות להביא לחסימה מוחלטת לאתר.
3.5 המשרד ו/ או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות לשנות את האתר, לרבות שינוי של מבנה האתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בכל עת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי שך המשרד וללא כל הודעה מוקדמת.
3.6 המשרד ו/או מי מטעמו רשאי לחדול מהפעלת האתר, בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה.
3.7 המשתמש מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המשרד ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים באתר או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

השימוש באתר
4.1 אתר אינטרנט זה וכל התכנים הכלולים בו נועדו אך ורק לשימוש אישי ואין לעשות כל שימוש מסחרי בתכני האתר.
4.2 נאסר עליך לשנות ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להציג ו/או לבצע ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או ליצור עבודות נגזרות ו/או למכור תכנים ו/או מידע כלשהו הכלול באתר, ללא קבלת הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב, של עו"ד יוסף בן-דוד.
4.3 נאסר עליך לעשות שימוש ו/או להרשות לעשות שימוש במידע ו/או בתוכן, וכן לא יעשה על ידך כל שינוי ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע במידע ו/או בתוכן, בנכונותו ומהימנותו ו/או בשמו או בכבודו של המשרד ו/או עו"ד יוסף בן-דוד כבעל זכות היוצרים בו.
4.4 אין ליצור קישור ו/או קשר לרכיבים בודדים באתר, כדוגמת קישור ישיר לקבצים ו/או מסמכים המצויים באתר, להבדיל מקישור לעמוד המלא שבו הם נמצאים. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שקבע לו המשרד ו/או מי מטעמו, ואין להציג את האתר באופן הגורע מן התכנים המצויים בו.
4.5 אין לקשר בין האתר לכל אתר אחר המכיל תכנים הפוגעים בתקנת הציבור ו/או ברגשות הציבור ו/או באמונות הציבור ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין ו/או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון: תכנים גזעניים, תכנים המעודדים הפליה פסולה, תכנים פורנוגראפיים, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).
4.6 באתר תיבת השארת פרטים. מובהר כי על מנת לקלוט את הפרטים של המשתמש באתר, יש למסור פרטים המכילים מידע אישי, לרבות שם מלא ומספר טלפון. מובהר בזאת כי המשרד ו/או מי מטעמו אינם מחויבים, בשום מקרה, לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו כתוצאה משימוש באתר.
4.7 אין לפגוע בכל אופן שהוא בשימושם של משתמשים אחרים באתר. אין לפגוע ו/או להפריע לשימוש באתר ו/או למידע המתפרסם באתר ו/או בשרתיו. אין לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן באתר.

קישורים
5.1 באתר קישורים והפניות לאתרים ו/או לדפים ו/או לפסקי דין ו/או לגורמים אחרים. אין לראות בכך המלצה כזאת או אחרת למשתמש לנקוט ו/או להימנע מפעולה כזו או אחרת.
5.2 הקישור לאתרים ולמידע משפטי אינו מעיד שהם נבדקו ונמצאו תקינים, מהימנים, עדכניים, מלאים או מדויקים. אתרים ומידע משתנים ומתעדכנים כל הזמן. מה שהיה עדכני ושלם היום עשוי להיות לא עדכני, חסר או אפילו שגוי מחר.
5.3 המשרד ו/או מי מטעמו אינם נושאים באחריות לתוכנם של אתרים המקושרים מהאתר (לרבות שירותים ומוצרים המוצעים בהם). בכלל זה, המשרד ו/או מי מטעמו לא נושא באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. המשרד ו/או מי מטעמו לא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אלה.
5.4 ההפניות לאתרים ולגורמים אחרים נעשית על פי שיקול דעתו הבלעדית של המשרד ו/או מי מטעמו בלבד, שאינם מתחייבים שכל הקישורים וההפניות באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתרי אינטרנט פעילים.
5.5 המשרד ו/או מי מטעמו רשאי להימנע מהוספת קישורים חדשים לאתר ו/או רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, והכל לפי שיקול דעתו המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור או הפניה לאתר מסוים, אינה ערובה לכך שקישור זה או ההפניה לא יבוטלו או ישתנו.

מדיניות פרטיות
6.1 המשרד מתייחס בכבוד לפרטיותך ומבין את החשיבות על הגנת הפרטיות של מבקרי האתר.
6.2 המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ובאחריות המשתמש להתעדכן בשינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת.
6.3 מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים באופן אקטיבי על ידי המשתמש.
6.4 כל מידע אחר הנאסף על ידי צוות האתר ו/או אשר הגיע לידיו ביחס למשתמש (אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש) וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, הצעות וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם.
6.5 כל תוכן המשודר או מועלה לאתר הופך לרכושו של צוות האתר אשר יהיה רשאי לשכפל, לפרסם, לגלות, לשדר להעלותו לאתר או להשתמש בכל צורה אחרת במידע זה, לכל מטרה שהיא.
6.6 צוות האתר מתחייב שלא להעביר את פרטי הלקוחות/משתמשים לצדדים שלישיים.
6.7 המשתמש מאשר שלמשרד עומדת הזכות לשלוח אליו באמצעים אלקטרוניים או דיגיטליים, דואר אלקטרוני, הודעות, מסרונים ועדכונים מעת לעת. המשתמש יוכל לפי בקשתו להסיר עצמו מרשימת תפוצת מקבלי הדואר האלקטרוני ו/או המסרונים שנשלח על ידי המשרד בכל עת על פי החוק, אך במקרה זה עומדת הזכות לחברה להפסיק את פעילותו באתר לאלתר ללא כל הודעה מראש או הנמקה.
6.8 צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף כל מידע שקשור לדפוסי הגלישה והשימוש באתר וברשת, להשתמש במידע זה לייעול ושיפור המערכת, צרכיה, הפעלתה, תכניה וכל היוצ"ב והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של המשרד ולאמור בכל דין.
6.9 אתר המשרד משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
6.10 דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
6.11 קובץ Cookie הוא קובץ קטן אשר מבקש רשות להיות ממוקם על הכונן הקשיח של המחשב. ברגע שאתה מסכים, הקובץ מנתח את תעבורת האינטרנט ו/או מאפשר לך לדעת מתי אתה מבקר באתר מסוים. עוגיות מאפשרות ליישומי אינטרנט לטפל בך בתור אדם פרטי או משתמש ייחודי. יישום אינטרנט יכול להתאים את פעילותו לפי העדפותיך, ומפעיל איסוף מידע על מנת לזכור את העדפותיך.
6.12 המשרד מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אך אין הם מעניקים בטחון מוחלט. משכך, המשרד לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
6.13 פעילות האתר מנוטרת באמצעות תוכנה המנתחת את יומני-המחשב שלו (ה'לוגים') ומפיקה מהם מידע סטטיסטי. מידע זה כולל נתונים, דוגמת: מספר הביקורים באתר, הנושאים המשפטיים שעניינו את המשתמשים, מדינות המקור מהן הגיעו המשתמשים, מנועי החיפוש בהם השתמשו כדי לאתר את האתר; דפדפני האינטרנט שבעזרתם צפו באתר וכיו"ב. המידע הנאסף הוא סטטיסטי בלבד. הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה על פעילות האתר.
6.14 האתר עשוי לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות כגון: "Like" ו "Share" של פייסבוק ו/או לינקדין. התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים. רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים אלינו ואינם בשליטתנו. אם תאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות כאמור, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית.

הגבלת אחריות
7.1 אין בכל האמור באתר משום הצעה, ו/או ייעוץ ו/או שידול לנקיטת הליכים ו/או ביצוע פעולות כלשהם. המידע באתר הנו אינפורמטיבי בלבד, כללי, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ו/או המלצה לנקיטת צעדים כלשהם או להימנעות מהם וכן, משקף, לעיתים, עמדה מקצועית אישית של הכותב, שאיננה מתיימרת לייצג את הדעה הרווחת ו/או הדעה המקובלת בנושאים הנדונים.
7.2 כידוע, עולם המשפט הינו דינמי, משתנה וחופש פנים חדשות, ואינו קופא על שמריו. הרשות המחוקקת (הכנסת) מחוקקת חוקים חדשים, הרשות המבצעת (הממשלה) מתקנת תקנות חדשות והרשות השופטת קובעת הלכות משפטיות חדשות ומשנה הלכות משפטיות. המידע הכלול באתר נכון למועד כתיבתו, והמשרד לא מתחייב לעדכן את המידע מעת לעת ואינו מתחייב לספק תמונת מצב עדכנית של הדין הקיים. על המשתמש באתר לקחת בחשבון כי לא מן הנמנע, שחלק מהתכנים באתר אינם עדכניים ו/או אינם משקפים את המצב המשפטי העדכני ביותר.
7.3 התכנים המוצגים באתר אינם מהווים ניתוח מלא ו/או שלם ו/או מפורט של כל הנושאים באותו תחום. התכנים באתר מוצגים כמו שהם (as is) וגם לא ניתן להתאימם לכל מקרה. כל מקרה חייב להיבחן על נסיבותיו המיוחדות. אין להסתמך על המידע והתכנים באתר זה כייעוץ משפטי ו/או עצה משפטית ו/או כתחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני, אשר חייב להינתן בכל מקרה על ידי עורך דין המכיר את כל העובדות הרלוונטיות למקרה הספציפי שלך ומעודכן בשינויים שחלו בדין הרלוונטי למקרה שלך.
7.4 באם למרות כל האמור בתקנון זה, בחרת להסתמך על מידע הכלול באתר, בכל דרך וצורה שהיא, אזי הדבר נעשה על אחריותך האישית הבלעדית והמלאה בלבד, תוך הסכמתך מראש לפטור את המשרד ו/או מי מטעמו מכל אחריות, ותוך וויתור מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל סוג שהוא בכל הנוגע לשימוש באתר, ולרבות ביחס לתכנים באתר, מהימנותם, שלמותם, דיוקם, עדכניותם או תדירות פרסומם.
7.5 המשרד ו/או מי מטעמו אינו מתחייב שפעולת האתר לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות, בבטחה ובלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים, ובכל חלק באתר, לרבות: בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המשרד או אצל מי מספקי השירותים לאתר.
7.6 המשרד ו/או מי מטעמו, לא יישא בשום פנים ואופן בכל אחריות ביחס לתכני האתר ולמידע הכלול בו, לרבות: נכונותו, מהימנותו, דיוקו, עדכניותו, זמינותו ושלמותו, ולא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, ביחס לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ותוצאות כלשהן, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש באתר ו/או למי מטעמו של המשתמש, כתוצאה משימוש באתר או הסתמכות בדרך כל שהיא על תכניו ו/או המידע הכלול בו.
7.7 למען הסר ספק, בשום מקרה לא תחול על המשרד ו/או מי מטעמו אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו עקב השימוש באתר זה וכולל, בין היתר אך מבלי לגרוע מן האמור, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין פגיעה, אובדן הכנסות ו/או כספים, אובדן נתונים או אובדן מידע עסקי וכל נזק כספי, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה או בביצועיו, בקצב השימוש ו/ או בהפרעה לשימוש ו/או בהפסקת השימוש באתר זה, באספקה או באי-אספקה של השירות, או בכל מידע, תוכנה, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה ובין על דיני נזיקין או על כל דין אחר, על אף כל הודעה מוקדמת למשרד על האפשרות לגרימת נזקים כאמור
7.8 אם אינך שבע-רצון מהאתר ו/או מפרט כלשהו באתר ו/או מעניין כלשהו הנוגע לאתר זה, או מאחד מתנאי השימוש בתקנון זה, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הנו הפסקת השימוש באתר זה.

הדין החל וסמכות שיפוט
8.1 הדין החל על תנאי שימוש אלו וכן על השימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד, בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין אם מחוץ למדינת ישראל.
8.2 סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם כל דבר ועניין הנוגע לתנאי השימוש והאתר מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב, ישראל.